Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2023, de 16 décembre 2022

HOOFDSTUK I. - Onderwerp

Artikel 1. Dit besluit heeft tot doel de regels voor de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2023 vast te stellen.

HOOFDSTUK II. - Definities

Art. 2. De definities van artikel 2 van het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes van 11 april 2014 en van artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 zijn van toepassing op dit besluit.

HOOFDSTUK III. - Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de regionale openbare luchthavens

Sectie I. - Bepaling van de waarde van factor F en van de financiële tussenkomst van de gebruikers

Art. 3. Voor de heffingszones voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten van de regionale openbare luchthavens van Charleroi, Luik, Oostende en Antwerpen is de waarde van de factor "F", gedefinieerd als dat deel van de plaatselijke luchtvaartnavigatiekosten dat gedekt zal worden door heffingen aan de gebruikers in het jaar 2023, gelijk aan nul.

Art. 4. Het deel van de plaatselijke luchtvaartnavigatiekosten op de regionale openbare luchthavens dat niet aan de gebruikers aangerekend zal worden, zal gefinancierd worden via overige inkomsten afkomstig van de Belgische Staat en de Gewesten.

Sectie II. - Bepaling van de verdeelsleutel tussen het deel van de prestaties te financieren door de Gewesten en het deel van de prestaties te financieren door de Staat

Art. 5. § 1. Het procentuele aandeel van de plaatselijke luchtvaartnavigatiekosten te dragen door de Belgische Staat in 2023 voor de luchthavens van Charleroi, Luik, Antwerpen en Oostende zijn respectievelijk gelijk aan 85%, 85%, 100% en 100%.

§ 2. Met de correcties bedoeld in artikel 39, § 2, van het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes inbegrepen, zijn de plaatselijke luchtvaartnavigatiekosten te dragen door de Belgische Staat in 2023 voor de luchthavens van Charleroi, Luik, Antwerpen en Oostende gelijk aan respectievelijk 4.594.098 euro, 5.419.895 euro, 8.209.374 euro en 1.265.446 euro.

Art. 6. § 1. Voor de facturatie aan de Belgische Staat in 2023 hanteert skeyes de eenheidstarieven berekend door het in artikel 5, § 2, opgenomen bedrag te delen door het in 2023 voorspelde aantal plaatselijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT