Koninklijk besluit houdende vaststelling van een subsidie tot vergroening van de luchtvaart, de 26 décembre 2022

Artikel 1. § 1er. Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, zal een enkel maximumbedrag van twee miljoen euro (2.000.000 EUR) (de Subsidie) onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten voorzien in dit besluit worden betaald aan Brussels Airport Company NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek - Auguste Reyerslaan 80 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0890.082.292, als houder van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

§ 2. De Subsidie is bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van projecten die gericht zijn op de verduurzaming van de luchtvaartsector (de "Projecten") door de kosten te dekken die nodig zijn voor de studie, ontwikkeling en uitrol van vergroeningsprojecten in de luchtvaartsector, met name nieuwe infrastructuur, faciliteiten, te ontwikkelen of aan te passen apparatuur (zoals opslagfaciliteiten, rollend materieel, aanpassing aan bestaande faciliteiten voor gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen), elke digitale ontwikkeling die gericht is op het ondersteunen van het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Studies, effectbeoordelingen en andere testactiviteiten en initiatieven gericht op het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen door of in samenwerking met luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op de luchthaven Brussel-Nationaal kunnen ook in aanmerkingen komen voor deze subsidie .

§ 3. De Subsidie bedoeld in paragraaf 1 wordt aangerekend op de basisallocatie 33 52 30 313201, "Subsidie om projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector te financieren", van de afdeling 52/2 (Directoraat-generaal Luchtvaart) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

§ 4. De vastlegging en de liquidatie van de Subsidie zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de kredieten.

§ 5. De liquidatie van de Subsidie wordt uitgevoerd aan de hand van een systeem van een voorschot en een saldo. Een voorschot van 80% zal de begroting van het Staat voor het jaar 2022 impacteren en zaal gestort worden volgens de voorwaarden overeengekomen met Brussels Airport Company op een aparte rekening van Brussels Airport Company. Brussels Airport Company deelt bovenvermeld rekeningnummer mee aan de Federale Overheid. De liquidatie van de resterende 20% van de Subsidie zal plaatsvinden bij de afsluiting van de projecten en uiterlijk op 31 december 2024 na goedkeuring door het Directoraat-generaal Luchtvaart.

§ 6. Kosten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT