Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 53, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de 6 juillet 2016

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied.

Art. 2. De gelijkwaardigheid tussen de door Selor uitgereikte certificaten en de certificaten uitgereikt in de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse Bondsstaat wordt erkend door de federale Minister van Ambtenarenzaken op eensluidend advies van een commissie van deskundigen opgericht bij de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, die het secretariaat zal verzekeren.

Art. 3. De in artikel 2 bedoelde commissie is samengesteld uit vier leden die erkend zijn voor hun expertise inzake taalkunde :

-Een lid van het academisch personeel dat behoort tot een universiteit die afhangt van de Vlaamse Gemeenschap;

- Een lid van het academisch personeel dat behoort tot een universiteit die afhangt van de Franse Gemeenschap;

- Een vertegenwoordiger voorgedragen door de Duitstalige regering, houder van een diploma dat toegang verleent tot een betrekking van het niveau A;

- De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht of zijn gemachtigde.

De vertegenwoordiger voorgedragen door Duitstalige regering heeft een raadgevende stem.

Zij worden door Ons aangewezen, voor een mandaat van vijf jaar, op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken.

Hun mandaat is hernieuwbaar.

De werkingswijze van de commissie wordt bepaald in het huishoudelijk reglement dat de commissie zal aannemen.

Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door de Minister belast met Ambtenarenzaken.

Art. 4. De leden van de in artikel 2 bedoelde commissie bekomen een zitpenning van 50 euro per zitting.

De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel van de federale overheidsdiensten, geldt eveneens voor deze zitpenning. Zijn bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6. De Minister belast met Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 6 juli 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse zaken,

J. JAMBON

De Minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT