Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikelen XX.135, § 6, en XX.172, vierde lid, van het wetboek van economisch recht, de 23 avril 2024

Artikel 1. De activa, die uit geldsommen bestaan en tevoorschijn komen na het vonnis waarbij overeenkomstig artikel XX.135, § 1, de sluiting van het faillissement wegens ontoereikend actief wordt uitgesproken of overeenkomstig artikel XX.171 de sluiting van het faillissement wordt uitgesproken ten aanzien van een gefailleerde natuurlijk persoon aan wie de kwijtschelding volledig of gedeeltelijk werd geweigerd, of ten aanzien van een gefailleerde rechtspersoon, worden in deposito geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas. Activa die bestaan uit bedragen in vreemde valuta worden door de consignatiegever vóór de consignatie omgezet in euro.

Alle andere activa dan die waarnaar in het eerste lid wordt verwezen, moeten, op verzoek van iedere belanghebbende, worden gerealiseerd door een curator ad hoc, benoemd door de ondernemingsrechtbank. De kosten van de realisatie en het honorarium van de ad hoc curator, begroot door de ondernemingsrechtbank, worden afgetrokken van de opbrengst van de realisatie. Het saldo zal worden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas.

De consignatie bedoeld in de eerste en tweede lid wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 11 juli 2018 betreffende de Deposito- en Consignatiekas en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Art. 2. Wanneer er sprake is van activa in de zin van artikel 1, kan elke persoon die een schuldvordering heeft ten aanzien van de failliet verklaarde natuurlijke persoon of rechtspersoon, de ondernemingsrechtbank verzoeken om een inhouding op deze bedragen, ten belope van het bedrag van zijn vordering op de dag van de sluiting van het faillissement.

De inhoudingen worden verwerkt door de Deposito- en Consignatiekas, afhankelijk van de datum van de aanvraag ingediend bij de Deposito- en Consignatiekas.

Het in het tweede lid bedoelde aanvraag gaat vergezeld van de door de ondernemingsrechtbank verleende machtiging tot inhouding.

In geval van onvoldoende activa en bij samenloop van verschillende schuldeisers, die op dezelfde datum hun aanspraken doen gelden op de geconsigneerde fondsen, dient er een evenredige verdeling plaats te vinden.

De Deposito- en Consignatiekas beschikt over een termijn van zestig dagen om de aanvragen tot inhouding te verwerken.

Art. 3. Jaarlijks maakt de Deposito- en Consignatiekas een lijst bekend in het Belgisch Staatsblad van de bedragen die overeenkomstig artikel 1, zijn overgedragen, voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar dat aan de publicatie voorafgaat. De lijst vermeldt de naam of de benaming, het ondernemingsnummer, het dossiernummer van de Deposito- en Consignatiekas, de datum van de consignatie, en het beschikbare bedrag op 31 december.

Elke belanghebbende die erom verzoekt, kan de lijst kosteloos raadplegen op de griffie van de ondernemingsrechtbank en kan op eenvoudig verzoek op eigen kosten een volledig of gedeeltelijk afschrift laten afgeven door de griffie.

Art. 4. Het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 wordt opgeheven.

Art. 5. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie zijn, ieder voor zover het hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 23 april 2024.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

V...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT