Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 22.000 euro aan de ' Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw ' voor het begrotingsjaar 2021, de 30 juillet 2021

Artikel 1. Er wordt voor het jaar 2021 een subsidie van twee en twintigduizend euro (22.000 euro) aan de vzw " Kinderrechtencoalitie Vlaanderen " toegekend, die tot doel heeft te waken over de naleving tegenover de rechten van het kind in Belgïe.

Deze toelage is een financiële bijdrage om gedurende de periode van 1 januari tot 31 december 2021 de personeels- en werkingskosten te dekken.

Art. 2. Deze subsidie wordt aangerekend op basisallocatie 31. 33.00.13 van de organisatieafdeling 40 van de administratieve begroting van de FOD Justitie voor het begrotingsjaar 2021.

Art. 3. § 1.De subsidie zal in twee schijven worden betaald, uitgesplitst als volgt:

Een eerste schijf (75 %) van zestien duizend vijfhonderd euro (16.500 euro) wordt na ondertekening van dit besluit vereffend;

Het saldo (25%) van vijfduizend vijf honderd euro (5.500 euro) zal worden betaald op voorlegging van de bewijsstukken betreffende de periode waarop de subsidie betrekking heeft, en van de resultaatsrekening en de balans van de vzw voor het jaar 2021.

De bewijsstukken en een samenvatting zullen aan de Federale Overheidsdienst Justitie ten laatste op 15 juni 2022 worden toegezonden.

§ 2. De betaling van het saldo zal ook afhankelijk zijn van de indiening van een activiteitenverslag betreffende de periode waarop de toelage betrekking heeft.

§ 3.Alle facturen en nota's zullen gedateerd, ondertekend en voor echt verklaard worden door de coördinatoren van de " Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw ".De vrijstelling van btw dient op de facturen te worden vermeld.

Art. 4. De bedragen zullen gestort worden op rekeningnummer BE50 8939 4402 8418 (BIC VDSP BE 91) van de " Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw ".

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 6. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te l'Ile d'Yeu, 30 juli 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-eersteminister,

Minister van Justitie en Noordzee,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT