Koninklijk besluit houdende toekenning van een vergoeding voor digitale communicatie aan de militairen van de krijgsmacht, de 28 février 2020

Artikel 1. Dit besluit is toepasselijk op de :

  1. militair van het actief kader in werkelijke dienst;

  2. militair van het reservekader die vrijwillige encadreringsprestaties zoals bedoeld in artikel 77, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, verricht.

Art. 2. Er wordt aan het personeel bedoeld in artikel 1, een vergoeding voor digitale communicatie toegekend waarvan het maandelijks bedrag wordt vastgesteld op 15 euro.

Art. 3. De vergoeding voor digitale communicatie wordt samen met de wedde van de maand waarop ze betrekking heeft, betaald.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2020.

Art. 5. De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 23 februari 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,

Ph. GOFFIN

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 11bis, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-475 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel van de Krijgsmacht, gesloten op 21...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT