Koninklijk besluit houdende toekenning voor de personeelsleden van de politiediensten met de hoedanigheid van aspirant van een afwijking gedurende de NAVO-top van 11 en 12 juli 2018 met betrekking tot de toelagen voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht en voor bijkomende dienstprestaties, de 12 juillet 2019

Artikel 1. In afwijking van artikel XI.III.6, § 1, derde lid, RPPol en artikel XI.3, eerste lid, 1°, UBPol, openen de activiteiten die deel uitmaken van het opleidingsprogramma van een personeelslid met de hoedanigheid van aspirant, uitgevoerd in het raam van de NAVO-top op 11 en 12 juli 2018, het recht op de toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht bedoeld in artikel XI.III.6 RPPol.

Art. 2. In afwijking van artikel XI.III.7, eerste lid, RPPol, openen de activiteiten die deel uitmaken van het opleidingsprogramma van een personeelslid met de hoedanigheid van aspirant, uitgevoerd in het raam van de NAVO-top op 11 en 12 juli 2018, het recht op de toelage voor bijkomende dienstprestaties bedoeld in artikel XI.III.7 RPPol.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 juli 2018.

Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 12 juli 2019 .

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,

P. DE CREM

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT