Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2018, van 29 maart 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

- het centrum : het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

- KB van 23 februari 2018 : koninklijk besluit van 23 februari 2018 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018.

Art. 2. De subsidie toegekend aan de centra opgenomen in bijlage, dient gebruikt te worden voor de activiteiten omschreven in artikel 2 van het KB van 23 februari 2018.

Art. 3. § 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2 wordt een subsidie van twee miljoen negenhondertachtigduizend vijfhonderd (2.980.500,00) euro toegekend aan de centra opgenomen in de lijst gevoegd bij dit besluit welke een verdeling per centrum weergeeft.

§ 2. Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018, sectie 44, organisatieafdeling 55/1, basisallocatie 44.55.11.43.52.01.

Art. 4. Het subsidiebedrag opgenomen in bijlage, wordt uitgekeerd aan het betrokken centrum binnen de maand na de publicatie van dit besluit.

Art. 5. Het subsidiebedrag per centrum wordt gevoegd bij het subsidiebedrag dat het centrum heeft ontvangen in het kader van artikel 3 van het KB van 23 februari 2018 en volgt dezelfde regels van besteding en verantwoording als vermeld in voormeld besluit.

Art. 6. De subsidieperiode van dit besluit loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 8. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage bij het koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2018

NIS CPAS/OCMW GEMEENTE/COMMUNE BEDRAG/ MONTANT
41002 AALST € 130.900,00
73001 ALKEN € 700,00
38002 ALVERINGEM € 1.600,00
63001 AMEL € 1.100,00
11002 ANTWERPEN € 242.800,00
37020 ARDOOIE € 1.900,00
43002 ASSENEDE € 1.000,00
13003 BALEN € 800,00
24008 BEKKEVOORT € 1.800,00
82005 BERTOGNE € 1.600,00
46003 BEVEREN € 2.500,00
24011 BIERBEEK € 1.000,00
73009 BORGLOON
...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT