Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2017, van 24 september 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

-het centrum: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

-KB van 10 januari 2017: koninklijk besluit van 10 januari 2017 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2017.

Art. 2. De subsidie toegekend aan de centra opgenomen in bijlage, dient gebruikt te worden voor de activiteiten omschreven in artikel 2 van het KB van 10 januari 2017.

Art. 3. § 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2 wordt een subsidie van twee miljoen negenhonderd achtenvijftig duizend vijfhonderd (2.958.500) euro toegekend aan de centra opgenomen in de lijst gevoegd bij dit besluit welke een verdeling per centrum weergeeft.

§ 2. Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2017, sectie 44, organisatieafdeling 55/1, basisallocatie 44.55.11.43.52.01.

Art. 4. Het subsidiebedrag opgenomen in bijlage, wordt uitgekeerd aan het betrokken centrum binnen de maand na de publicatie van dit besluit.

Art. 5. Het subsidiebedrag per centrum wordt gevoegd bij het subsidiebedrag dat het centrum heeft ontvangen in het kader van artikel 3 van het KB van 10 januari 2017 en volgt dezelfde regels van besteding en verantwoording als vermeld in voormeld besluit.

Art. 6. De subsidieperiode van dit besluit loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 8. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

NIS CPAS/OCMW COMMUNE/GEMEENTE MONTANT/BEDRAG
41002 AALST € 135.500
73001 ALKEN € 900
38002 ALVERINGEM € 2.000
63001 AMEL € 1.200
11002 ANTWERPEN € 257.800
37020 ARDOOIE € 1.800
43002 ASSENEDE € 1.400
13003 BALEN € 1.400
24008 BEKKEVOORT € 2.000
82005 BERTOGNE € 1.300
46003 BEVEREN € 2.900
24011 BIERBEEK € 1.200
73009 BORGLOON € 2.000
24016 BOUTERSEM € 900
31005 BRUGGE € 177.700
21004 BRUXELLES/BRUSSEL € 113.200
63012 BULLANGE € 1.000
63087 BURG-REULAND € 1.600
63013 BUTGENBACH € 1.000
52011 CHARLEROI € 443.900
25117 CHASTRE € 700
64021 CRISNEE € 2.000
42006 DENDERMONDE € 36.500
13006 DESSEL € 2.600
21005 ETTERBEEK € 51.500
61019 FERRIERES
...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT