Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het federaal Centrum voor analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel tot ondersteuning van de werking van het Steunpunt tot bestrijding van de armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting voor het jaar 2016, van 27 april 2016

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De subsidie wordt toegekend aan het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (hierna genoemd `het Steunpunt'), opgericht als drietalige instelling op federaal niveau, bij het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel, ter realisatie van de doelstellingen geformuleerd in artikel 5, § 1 van het Samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998.

Art. 2. Het bedrag van de subsidie bedraagt 485.760,00 EUR voor het begrotingsjaar 2016.

Art. 3. De subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2016, basisallocatie 44.55.11.41.40.01.

Art. 4. De subsidie wordt betaald op rekeningnummer BE63 6790 0016 5708 van het Steunpunt.

Art. 5. De subsidie wordt betaald na vastlegging van de subsidie voorzien in artikel 2 van dit besluit.

Art. 6. Volgende bewijsstukken dienen te worden overgemaakt ter verantwoording van de subsidie:

  1. een inhoudelijk rapport

  2. een financiële overzichtstabel

Het niet-verantwoorde deel dient te worden terugbetaald.

Art. 7. De bewijsstukken vermeld in artikel 6 worden voor 30 april 2017 aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie overgemaakt.

Art. 8. De Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie staat in voor de administratieve behandeling van het dossier.

Art. 9. De periode gedekt door de subsidie neemt een aanvang op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016.

Art. 10. De Staatssecretaris bevoegd voor armoedebestrijding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, op 27 april 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden toegevoegd aan de minister van Financiën,

Elke SLEURS

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 december 2015 houdende de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT