Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de OCMW's van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale activering voor het jaar 2016

Gepubliceerd op:2016-02-15/29
 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

- sociale activering : het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere) betaalde tewerkstelling;

- de Minister : de Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie;

- POD Maatschappelijke Integratie : Programmatische Federale Overheidsdienst, Maatschappelijke Integratie, Koning Albert II laan, 30 te 1000 Brussel.

Art. 2. Een toelage wordt toegekend aan de OCMW's die beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 3 en 4 van dit besluit, ter ondersteuning van een beleid van sociale activering, ter verhoging van de sociale participatie van de OCMW-gebruikers.

Deze toelage bedraagt zes miljoen vijfhonderdvierendertigduizend zevenhonderddrieënzestig euro en zesentachtig eurocent (6.534.763,86 EUR) en wordt aangerekend op de basisallocatie 44.55.11.43.52.43, van de algemene uitgavenbegroting 2016.

Dit bedrag wordt verdeeld onder de OCMW's die beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 3 en 4 van dit besluit, overeenkomstig de verhouding, vastgesteld bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 houdende toekenning van een toelage aan de OCMW's van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale activering voor het jaar 2015.

Het bedrag van de toelage per OCMW wordt bekend gemaakt aan de hand van de lijst als bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Om aanspraak te kunnen maken op de toelage, sluit het OCMW een overeenkomst met de Minister. Deze overeenkomst bepaalt de te bereiken specifieke doelstellingen in het kader van het beleid van sociale activering. Deze te bereiken doelstellingen worden gelinkt aan de individuele projecten voor maatschappelijke integratie zoals bedoeld in de artikelen 11 en 13 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Deze overeenkomsten nemen een aanvang op 1 januari 2016 en eindigen op 31 december 2016.

Art. 4. Op grond van de gegevens, vastgesteld op 1 januari 2013, stelt de Minister de lijst op van de steden en gemeenten die voldoen aan minstens twee van de drie volgende criteria :

  1. opgenomen zijn in de lijst van de plaatselijke overheden, zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 12 augustus 2000, tot vaststelling van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT