Koninklijk besluit houdende toekenning van een aanvullend bedrag ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers om de uitgaven in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het vierde trimester van 2015 te dekken, van 14 december 2015

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Een dotatie met een bedrag van negenduizend euro (9 .000 EUR), aan te rekenen op de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie voor het begrotingsjaar 2015, op basisallocatie 44.55.35.41.40.44, wordt toegekend aan het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).

Art. 2. Na de ondertekening van dit besluit zal dit bedrag gestort worden op de rekening BE59 6792 0077 3226 van Fedasil, Kartuizerstraat 21, te 1000 Brussel.

Art. 3. De rechtvaardiging van het gebruik van de dotatie zal geschieden overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 5. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 14 december 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie,

W. BORSUS

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot en met 124;

Gelet op de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, artikel 55;

Gelet op de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, artikel 2.44.3;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT