Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat-generaal van België te Chennai en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, de 19 septembre 2021

Artikel 1. Het consulaat-generaal van België te Chennai wordt gesloten.

Art. 2. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. In kolom 1 wordt het woord "Chennai" opgeheven;

  2. In kolom 2 worden onder Chennai de woorden "Staten Tamil Nadu, Andhra Pradesh, de Kerala en Karnataka en het Gebied Pondicherry" opgeheven;

  3. In kolom 2 worden onder Mumbai de woorden "Staten Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka en Telangana, en Pondicherry" toegevoegd;

  4. In kolom 2 worden onder Kuala Lumpur de woorden "Sultanaat Brunei Darussalam" toegevoegd;

  5. In kolom 2 worden onder Singapore de woorden "Sultanaat Brunei Darussalam" opgeheven;

  6. In kolom 2 worden onder Ouagadougou de woorden "Republiek Tsjaad" toegevoegd;

  7. In kolom 2 worden onder Yaounde de woorden "Republiek Tsjaad" opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.

Art. 4. De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 19 september 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S. WILMES

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op het Consulair Wetboek, artikel 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 augustus 2021;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Ik heb de eer aan Uwe Majesteit een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT