Koninklijk besluit houdende overdracht van de gegevensbank bedoeld in artikel 9 van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, de 28 octobre 2022

Artikel 1. De gegevensbank, bedoeld in artikel 9 van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, wordt aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën overgedragen.

Art. 2. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 28 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

 1. DE CROO

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de Archiefwet van 24 juni 1955, de artikelen 1, derde lid, en 4, gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009;

  Gelet op de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, artikel 9, § 2;

  Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

  Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 maart 2022;

  Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 12 mei 2022;

  Gelet op het advies nr. 40/2018 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 23 mei 2018 ;

  Gelet op de impactanalyse van de regelgeving van 9 november 2021, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

  Gelet op het advies nr. 71.571/1 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

  Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

  Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

  Verslag aan de Koning

  VERSLAG AAN DE KONING

  Sire,

  Het ontwerp van koninklijk besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, betreft de overdracht van gegevensbank bedoeld in artikel 9 van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, wordt bepaald. Het betreft meer bepaald de gegevensbank die voortvloeit uit de samenvoeging van de gegevensbank die werd ontwikkeld door de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 en deze ontwikkeld door de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (hierna "Commissie" genoemd).

  In eerste instantie dient er verwezen te worden naar het Eindrapport van 4 februari 2008 van de Commissie. In het besluit van het Eindrapport beveelt de Commissie aan haar archieven, na afwikkeling van haar mandaat, toe te vertrouwen aan het Algemeen Rijksarchief. Aangezien de geschillen in verband met schadeloosstellingsdossiers intussen allemaal werden afgehandeld en met het oog op het duurzaam bewaren van de archieven van de Commissie en in het bijzonder van de databank, is het aangewezen dat de gegevensbank wordt overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (hierna Rijksarchief).

  Het ontwerp werd voor advies voorgelegd aan de toenmalige Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (zie advies nr. 40/2018 van 23 mei 2018). Het ontwerp werd in een eerste beweging aangepast aan dit advies met inachtneming van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

  Het ontwerp werd vervolgens aan de Raad van State voorgelegd die op 17 juni 2022 het advies nr. 71.571/1 heeft gegeven. Ingevolge dit advies werd het ontwerp grondig bijgewerkt. Het ontwerp beperkt zich nu tot de loutere overdracht van de gegevensbank aan het Rijksarchief, zonder verwijzing naar bepaalde voorwaarden waarbinnen de gegevensbank kan worden geraadpleegd of naar de raadplegingsprocedure. Er is dus voortaan geen bijzondere regeling meer voorzien via dit besluit. Voor de raadplegingsvoorwaarden en -procedure wordt derhalve verwezen naar de algemene bepalingen die van toepassing zijn op het Rijksarchief.

  Er moet worden opgemerkt dat een individuele kennisgeving van de overdracht van de gegevensbank aan alle betrokkenen in de praktijk niet mogelijk is. De overdracht aan het Rijksarchief zal via de beschikbare kanalen gecommuniceerd worden.

  Tot slot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT