Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, de 15 avril 2016

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder:

" CDVU - Wedden " : de dienst CDVU - Wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 13 maart 1952 tot inrichting van de centrale dienst der vaste uitgaven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit.

Art. 2. In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, worden de ambtenaren werkzaam bij de dienst CDVU - Wedden, waarvan de namen vermeld zijn op de lijst in bijlage bij dit besluit, en die belast zijn met de betaling van de wedden, ambtshalve benoemd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie met toepassing van de regels inzake ambtshalve mobiliteit.

Deze overdracht betreft geen nieuwe benoemingen.

De personeelsleden die bij de dienst CDVU - Wedden met een arbeidsovereenkomst in dienst zijn, genieten op hun vraag, door louter de ondertekening van een aanhangsel aan hun arbeidsovereenkomst, dezelfde arbeidsovereenkomst bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, waarnaar ze overgedragen worden.

Art. 3. In afwijking van artikel 39 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, behouden de ambtenaren, bedoeld in artikel 2, het voordeel van het complement, het weddecomplement en het supplement waarop ze gerechtigd waren op de datum van hun overdracht.

Het complement, het weddecomplement en het supplement wordt aan de overgedragen ambtenaren verder toegekend, onder de voorwaarden die gelden voor de ambtenaren behorend tot de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voor de toepassing van dit artikel moet worden verstaan onder:

  1. "complement": een complement bedoeld in artikel 26 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën;

  2. "weddecomplement": het complement bedoeld in artikel 27 van het onder 1° vermeld koninklijk besluit van 3 maart 2005;

  3. "supplement": een supplement bedoeld in artikel 32 van het onder 1° vermeld koninklijk besluit van 3 maart 2005.

Art. 4. De overgedragen ambtenaren, behouden ten persoonlijke titel de rechten die hen werden toegekend op grond van de artikelen 8, 9, 10, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A.

Art. 5. De overgedragen ambtenaren die geslaagd zijn voor een loopbaanexamen, georganiseerd voor de behoeften van de Federale Overheidsdienst Financiën, behouden het voordeel van dit slagen. De rechten verbonden aan dit voordeel kunnen slechts worden uitgeoefend, indien de betrokken ambtenaren...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT