Koninklijk besluit houdende de overdracht van de opdrachten van de dienst 'CDVU-wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie' naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, de 13 décembre 2015

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder :

"CDVU- Wedden" : de dienst CDVU-Wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 13 maart 1952 tot inrichting van de centrale dienst der vaste uitgaven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit.

Art. 2. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2001, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 januari 2006, houdende de oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in paragraaf 1, wordt het eerste lid aangevuld met een 5° en een 6°, luidende :

  " 5° om de loonadministratie te verzekeren minstens voor de organisaties die op datum van 31 december 2015 hiervoor beroep doen op de dienst CDVU-Wedden ".

  " 6° om de personeelsadministratie te verzekeren voor de federale diensten die hiervoor een beroep doen op de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie ".

 2. paragraaf 3 wordt ingevoegd, luidende :

  " § 3 Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, neemt de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie de opdrachten over van de dienst CDVU- Wedden, alsook van alle goederen, rechten en wettelijke en contractuele plichten met betrekking tot deze opdrachten. "

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

  Art. 4. Onze Minister van Financiën en onze Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 13 december 2015.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Financiën,

  J. VAN OVERTVELDT

  De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken,

  S. VANDEPUT

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de Grondwet, artikel 37;

  Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 1952 tot inrichting van de centrale dienst der vaste uitgaven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit;

  Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie;

  Gelet op de beslissing van de ministerraad van 4 december 2015 tot overdracht van de opdrachten van de CDVU wedden - Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT