Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018, van 29 maart 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

- het centrum : het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

- de gebruiker : de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het centrum;

- de financiering : de bekostiging van een activiteit, hetzij door het ten laste nemen van de kosten hetzij door het uitreiken van een cheque.

Art. 2. § 1. Een toelage wordt toegekend aan de centra om de participatie en sociale activering van hun gebruikers te bevorderen.

Zij kunnen deze toelage aanwenden voor :

 1. de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties;

 2. de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;

 3. de ondersteuning en de financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;

 4. de ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen.

  § 2. Deze toelage kan ook aangewend worden voor de financiering van het organiseren van collectieve modules dewelke de individuele begeleiding in het kader van de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie kunnen aanvullen.

  § 3. Deze toelage kan ook aangewend worden door de centra voor de activiteiten verbonden aan de steun inzake de strijd tegen armoede bij de kinderen van hun gebruikers :

 5. de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma's te bevorderen.

  Worden inzonderheid bedoeld :

  - de maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's;

  - de maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning;

  - de maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist;

  - de maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning;

  - de steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen.

 6. de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen.

  Het staat het centrum vrij om de prioritaire doelgroepen die zich in een achtergestelde situatie bevinden en waarvoor een tussenkomst noodzakelijk is, af te bakenen.

  Art. 3. § 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2 wordt een toelage van 15.588.996 (vijftien miljoen vijfhonderdachtentachtigduizend negenhonderdzesennegentig) euro aan de centra toegekend.

  Deze toelage wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018, sectie 44, organisatieafdeling 55/1, basisallocatie 44.55.11.43.52.01.

  § 2. De toelage bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld overeenkomstig volgende verdeelsleutel :

  - 75 % op basis van het aantal gerechtigden op een leefloon als bedoeld door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, of op een financiële maatschappelijke hulp terugbetaald door de staat in het kader van artikel 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeente op datum van 1 januari 2017;

  - 25 % op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming als bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de gemeente op 1 januari 2017.

  De bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.

  De verdeling per centrum wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd.

  § 3. Het centrum dient het hem toegekende toelagebedrag te besteden als volgt :

 7. Minimaal 25% van dit bedrag dient besteed te worden aan activiteiten zoals beschreven in artikel 2, § 3;

 8. Tussen 25% en 50% van dit bedrag dient besteed te worden aan activiteiten zoals beschreven in artikel 2, § 2;

 9. Het restsaldo is te besteden naar vrije keuze van het centrum op voorwaarde dat de activiteiten binnen de doelstellingen van de artikelen 2, § 1, 1° tot 4°, en 2, § 3, vallen.

  Het vorige lid is niet van toepassing op centra waarvan het hen toegekende toelagebedrag gelijk is aan of minder bedraagt dan € 5.000.

  Het eerste lid is evenmin van toepassing op centra die onderling een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om de toelage op gecoördineerde wijze aan te wenden en van wie de gecumuleerde toelagen gelijk zijn aan of hoger dan € 5.000.

  § 4. Indien het centrum voor één van de minima voorzien in § 3, minder besteedt aan de hierin beschreven activiteiten, wordt het verschil tussen het vereiste minimum en het werkelijk bestede percentage in mindering gebracht van het hem toegekende toelagebedrag.

  Art. 4. § 1. Een voorschot van 50% van het op basis van artikel 3, § 2, berekende bedrag, wordt aan het centrum overgemaakt bij de inwerkingtreding van de maatregel.

  § 2. Een saldo van ten hoogste 50% van het op basis van artikel 3, § 2, berekende bedrag, wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 7.

  Art. 5. In toepassing van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan het centrum samenwerkingsverbanden afsluiten met organisaties met het oog op de bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers. Zij kunnen de verwezenlijking van een deel of het geheel van de doelstellingen bedoeld in artikel 2 toevertrouwen aan deze partner, die voor de gemaakte kosten wordt vergoed.

  De beheerskosten vertegenwoordigen ten hoogste 10 % van deze vergoeding.

  In voorkomend geval is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing.

  Art. 6. § 1. De kosten voor personeel mogen aangerekend worden op de kosten voor activiteiten.

  Het maximum bedrag dat aangerekend mag worden, overeenkomstig artikel 3, § 3, bedraagt :

 10. 10% voor de activiteiten bepaald in de artikelen 2, § 1, 1° tot 4°, en 2, § 3;

 11. 100 % voor de activiteiten bepaald in artikel 2, § 2.

  § 2. De vergoedingen voor de personen die niet als personeelslid van het centrum zijn ingeschakeld bij de verwezenlijking van de doelstellingen worden beschouwd als werkingskosten en zijn als dusdanig aanvaardbaar om op deze toelage te worden aangerekend.

  § 3. Een eventuele deelname in de kosten door de gebruikers of andere deelnemers dient in mindering te worden gebracht van de verantwoorde kosten.

  § 4. Investeringen en duurzame aankopen kunnen ten laste worden genomen tot een maximumbedrag van 500 euro exclusief btw.

  § 5. De vereffening van de kosten gedekt door dit besluit dient plaats te vinden tijdens de looptijd van dit besluit.

  Art. 7. § 1. Om het gebruik van de toelage te verantwoorden dient het centrum vóór 28 februari 2019 een elektronisch verslag in, bestaande uit de gegevens betreffende de activiteiten en een financieel overzicht. Dit rapport dient via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag" te worden overgemaakt.

  De originele bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de toelage.

  § 2. De niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 1 november 2019 aan de Staat worden terugbetaald.

  Art. 8. De toelageperiode van dit besluit loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

  Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

  Art. 10. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.

  NIS
  CPAS/OCMW
  COMMUNE/GEMEENTE MONTANT/BEDRAG
  41002 AALST € 75.349,00
  44001 AALTER € 6.540,00
  24001 AARSCHOT € 14.265,00
  11001 AARTSELAAR € 4.004,00
  23105 AFFLIGEM € 4.328,00
  52074 AISEAU-PRESLES € 20.788,00
  73001 ALKEN € 5.424,00
  38002 ALVERINGEM € 2.574,00
  61003 AMAY € 23.543,00
  63001 AMEL € 3.174,00
  92003 ANDENNE € 41.366,00
  21001 ANDERLECHT € 507.039,00
  56001 ANDERLUES € 18.872,00
  91005 ANHEE € 7.415,00
  62003 ANS € 56.672,00
  61079 ANTHISNES € 2.519,00
  57003 ANTOING € 9.523,00
  11002 ANTWERPEN € 893.372,00
  34002 ANZEGEM € 4.426,00
  37020 ARDOOIE € 3.270,00
  13001 ARENDONK € 4.029,00
  81001 ARLON € 30.040,00
  71002 AS € 2.805,00
  23002 ASSE € 25.154,00
  43002 ASSENEDE € 5.567,00
  92006 ASSESSE € 3.691,00
  51004 ATH € 43.363,00
  81003 ATTERT € 1.317,00
  81004 AUBANGE € 11.670,00
  63003 AUBEL € 3.187,00
  21002 OUDERGHEM/AUDERGHEM € 48.614,00
  34003 AVELGEM € 4.483,00
  62006 AWANS € 10.564,00
  62009 AYWAILLE € 16.881,00
  13002 BAARLE-HERTOG € 1.251,00
  63004 BAELEN € 2.670,00
  13003 BALEN € 8.432,00
  62011 BASSENGE € 7.888,00
  82003 BASTOGNE € 17.188,00
  56005 BEAUMONT € 10.142,00
  91013 BEAURAING € 15.822,00
  25005 BEAUVECHAIN € 2.302,00
  31003 BEERNEM € 6.517,00
  13004 BEERSE € 6.717,00
  23003 BEERSEL € 10.434,00
  24007 BEGIJNENDIJK € 3.006,00
  24008 BEKKEVOORT € 2.234,00
  51008 BELOEIL € 17.940,00
  21003 SINT-AGATHA-BERCHEM
  BERCHEM-SAINTE-AGATHE
  € 54.795,00
  71004 BERINGEN € 28.122,00
  12002 BERLAAR € 6.064,00
  42003 BERLARE € 7.531,00
  64008 BERLOZ € 2.228,00
  51009 BERNISSART € 17.873,00
  24009 BERTEM € 3.035,00
  82005 BERTOGNE € 1.688,00
  84009 BERTRIX € 13.674,00
  23009 BEVER € 716,00
  46003 BEVEREN € 30.720,00
  62015 BEYNE-HEUSAY € 20.185,00
  24011 BIERBEEK
  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT