Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2016, van 29 februari 2016

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

- het centrum : het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

- de gebruiker : de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het centrum;

- de financiering : bekostiging van een activiteit, hetzij door het ten laste nemen van de kosten hetzij door het uitreiken van een cheque.

Art. 2. Een subsidie wordt toegekend aan de centra om de participatie en sociale activering van hun gebruikers te bevorderen.

Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor :

 1. de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties;

 2. de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;

 3. de ondersteuning en de financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;

 4. de ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen.

  Het staat het centrum vrij om de prioritaire doelgroepen af te bakenen die zich in de meest achtergestelde situatie bevinden.

  Art. 3. Een specifieke subsidie wordt toegekend aan de centra voor de activiteiten gelinkt aan de niet-verderzetting van de armoede bij de kinderen van gebruikers van de centra.

  De centra kunnen deze subsidie aanwenden voor :

 5. de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma's te bevorderen.

  Worden inzonderheid bedoeld :

  - de maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's;

  - de maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning;

  - de maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist;

  - de maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning;

  - de steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen.

 6. de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT