Koninklijk besluit houdende het betoelagen van een multidisciplinair wetenschappelijk comité voor de evaluatie van de abortuswetgeving, de 11 décembre 2022

Artikel 1. Er wordt aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad (hierna VLIR), Ravensteingalerij 27 bus 6, 1000 Brussel, België, een subsidie toegekend van tweehonderd zesentachtigduizend zeshonderdzestig euro (286.660 euro), ten laste van basisallocatie 25.51.61.3300.01 van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hierna FOD VVVL). Het bankrekeningnummer is [BE95001312852358]. Het KBO nummer is BE0418.766.123.

Art. 2. § 1. De in artikel 2 bedoelde toelage dekt de periode van 1 januari 2022 tot 31 maart 2023.

§ 2. De uitbetaling van het bedrag vermeld in artikel 2 zal als volgt gebeuren:

  1. Een eerste schijf van 70% zal gestort worden van zodra dit besluit is gepubliceerd;

  2. Het resterende saldo zal gestort worden na goedkeuring door de FOD VVVL van de aangifte van schuldvordering, van een beknopt financieel verslag en een inhoudelijk verslag.

Art. 3. § 1. De begunstigde voert een regelmatige boekhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen vastgelegd overeenkomstig de gebruikelijke regels en beginselen.

§ 2. De boekhoudkundige verslagen, schuldvorderingen en bewijsstukken worden verzonden naar het volgende adres: FOD VVVL-Ondersteuningsdienst, Galiléelaan 5/2, 1210 Brussel.

§ 3. Indien het bedrag verantwoord door de boekhoudkundige stukken lager is dan het bedrag voorzien in artikel 2, is de begunstigde overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, gehouden de te veel ontvangen sommen terug te betalen aan de FOD VVVL, binnen de maand na ontvangst van de afrekening aan hen opgestuurd door de ondersteuningsdienst.

Art. 4. Tussen de begunstigde en de FOD VVVL zal een contract worden afgesloten waarin bepalingen met betrekking tot het functioneel gedeelte en de bijbehorende verplichtingen worden opgenomen die van toepassing worden bij het sluiten van de overeenkomst.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 11 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE .

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT