Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en de terugroeping van kleine individuele tafelbraadspitten, de 20 juillet 2022

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder klein individueel tafelbraadspit: een klein keukentoestel dat bestaat uit een klein tafelbraadspit dat rust op een steun (plaat of statief) boven een schoteltje waarin een brandstof wordt aangestoken, waardoor een open vlam ontstaat die bedoeld is voor het braden.

Art. 2. Het aanbod, de verkoop, de verdeling, zelfs kosteloos, de verhuring, het ter beschikking stellen en het gebruik, van kleine individuele tafelbraadspitten zijn verboden.

Art. 3. De kleine individuele tafelbraadspitten moeten uit de handel worden genomen.

Art. 4. De kleine individuele tafelbraadspitten moeten bij de consumenten teruggeroepen worden.

Art. 5. Het ministerieel besluit van 11 augustus 2020 houdende verbod op het op de markt brengen van kleine tafelbraadspitten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 11 augustus 2021, wordt opgeheven.

Art. 6. De minister bevoegd voor de Bescherming van de Veiligheid van de Consumenten is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 20 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, §§ 1, eerste lid, 1°, en 3, 1° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 2020 houdende verbod op het op de markt brengen van kleine tafelbraadspitten;

Gelet op het advies CRB 2022-0598 van de bijzondere raadgevende commissie Verbruik als vertegenwoordiger van de betrokken sectoren, gegeven op 9 maart 2022;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 1 april 2022, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op advies 71.426/1 van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat kleine individuele tafelbraadspitten kleine keukentoestellen zijn, bestaande uit een klein tafelbraadspit dat rust op een steun (plaat of statief) boven een schoteltje waarin een brandstof wordt aangestoken, waardoor een open vlam ontstaat die bedoeld is voor het braden;

Overwegende dat deze kleine toestellen zijn ontworpen voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT