Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement inzake de schatting van een notariskantoor en het reglement inzake de correctie naar beneden van toepassing op de schattingen van notariskantoren, rekening houdend met de impact van de hervorming van het notariaat 2022 vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, de 4 septembre 2023

Artikel 1. Het reglement inzake de schatting van een notariskantoor, aangenomen door de Nationale Kamer van notarissen op 26 april 2011 en gewijzigd op 23 januari 2014, en zijn bijlage, bij dit besluit als bijlage 1 gevoegd, worden goedgekeurd.

Art. 2. Het reglement inzake de correctie naar beneden van toepassing op de schattingen van notariskantoren, rekening houdend met de impact van de hervorming van het notariaat 2022 aangenomen door de Nationale Kamer van notarissen op 27 oktober 2022, bij dit besluit als bijlage 2 gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN.

Art. N1.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 13-09-2023, p. 76539 )

Art. N2.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 13-09-2023, p. 76540 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 4 september 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT