Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het ondernemingsplan van de NMBS, de 26 décembre 2022

Art. 1. Het als bijlage bij dit besluit gevoegde ondernemingsplan van de NMBS wordt goedgekeurd voor wat betreft de opdrachten van openbare dienst.

Art. 2. De Minister belast met mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN.

Art. N.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 26 december 2022 houdende goedkeuring van het ondernemingsplan van de NMBS{/art}.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 10-01-2023, p. 2749 )

Handtekening

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het artikel 162decies, § 5;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2022 en op 19 december 2022;

Gelet op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT