Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het reglement betreffende de organisatie van en het toezicht op de boekhouding van de notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 juni 2022, de 21 avril 2024

Artikel 1. De volgende wijziging van het bij koninklijk besluit van 3 juni 2022 goedgekeurde reglement betreffende de organisatie van en het toezicht op de boekhouding van de notarissen vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, die werd aangenomen op 22 juni 2023 door de Nationale Kamer van notarissen, wordt goedgekeurd en heeft bindende kracht:

In artikel 3, 17°, worden de woorden "klasse 7 ;" vervangen door de woorden "klasse 7, verminderd met de bijdragen aan het Notarieel Fonds, bedoeld in artikel 117, § 5 van de wet op het notarisambt;".

Art. 2. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 21 april 2024.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

P. VAN TIGCHELT

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, artikel 91, eerste lid, 5°, tweede streepje, ingevoegd bij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT