Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken, de 15 décembre 2022

Artikel 1. Een bedrag van een miljoen twintigduizend zevenhonderdvijftig euro (1.020.750 EUR) in vastlegging- en vereffening wordt afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 onder de basisallocatie 53/51.01.00.01 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 2. De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten welke onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2022.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Begroting zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 09-01-2023, p. 1817 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 15 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. LAHBIB

De Staatssecretaris voor Begroting,

A. BERTRAND

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de administratieve-, begrotings- en beheerscontrole;

Gelet op de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, inzonderheid sectie 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de wet van 3 juli 2022 houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, inzonderheid sectie 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Overwegende dat op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT