Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut, de 13 août 2022

Artikel 1. Een vastleggingskrediet en een vereffeningskrediet ten belope van 107.679,53 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 (basisallocatie 06.40.22.01.00.02) van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022.

Dit bedrag van 107.679,53 euro zal verdeeld worden overeenkomstig de tabel hieronder.

Benaming
van de organisatie
Dénomination
de l'organisation
Wettelijke artikelen
Articles légaux
Departement Afdeling Programma Activiteit Basisallocatie Vastleggingskrediet Vereffeningskrediet
Département Division Programme Activité Allocation
de base
Crédit d'engagement Crédit
de liquidation
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Institut national d'assurance maladie-invalidité
24 58 1 1 429001 1.837,16 € 1.837,16 €
FOD Economie
SPF Economie
32 21 1 0 121101 22.859,49 € 22.859,49 €
FOD Justitie
SPF Justice
12 21 0 1 121101 15.638,00 € 15.638,00 €
FOD Mobiliteit en Vervoer
SPF Mobilité et Transports
33 21 0 2 121101 7.676,24 € 7.676,24 €
FOD Volksgezondheid
SPF Santé Publique
25 21 1 2 121101 51.014,72 € 51.014,72 €
FOD Sociale Zekerheid
SPF Sécurité Sociale
24 21 6 2 121101 8.653,92 € 8.653,92 €
Totaal - Total 107.679,53 € 107.679,53 €

De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten toegekend aan de betrokken programma's en basisallocaties voor het begrotingsjaar 2022.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Ambtenarenzaken en onze Staatssecretaris voor Begroting zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Dubrovnik, 13 augustus 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken,

P. DE SUTTER

De Staatssecretaris voor Begroting,

E. DE BLEEKER

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, inzonderheid artikel 2.06.3;

Overwegende dat op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 een provisioneel krediet is ingeschreven ten belope van 154.000 euro dat is bestemd tot de dekking van de uitgaven...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT