Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven, de 7 avril 2017

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 15.173.658 euro en een vereffeningskrediet van 15.072.925 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2017.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

Articles légaux --
Wettelijke artikels
Activités
--
Activiteiten
Allocations de base
--
Basisallocaties
Crédits d'engagement
(en euros)
--
Vastleggings-
kredieten
(in euro)
Crédits de liquidation
(en euros)
--
Vereffenings-
kredieten
(in euro)
Départements --
Departementen
Divisions --
Afdelingen
Programmes --
Programma's
Section 12 : SPF Justice --Sectie 12 : FOD Justitie
12 40 0 3 21.60.01 1.876.163 1.876.163
12 40 0 3 34.41.01 3.864.501 3.864.501
Total - Totaal 5.740.664 5.740.664
Section 13 : SPF Intérieur - Sectie 13 : FOD Binnenlandse Zaken
13 21 0 1 21.60.02 1.296 1.296
13 40 4 2 41.40.44 83.625 83.625
13 40 7 0 34.41.01 51.265 51.265
13 56 1 0 34.41.01 121.925 121.925
Total - Totaal 258.111 258.111
Section 14 : SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement - Sectie 14 : FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
14 43 1 2 21.60.01 66.708 66.708
14 43 1 2 34.41.01 169.869 169.869
Total - Totaal 236.577 236.577
Section 16 : Défense - Sectie 16 : Landsverdediging
16 50 0 3 21.60.02 36.276 36.276
16 50 0 3 32.00.01 71.671 71.671
16 50 0 3 34.41.01 550.735 550.735
Total - Totaal 658.682 658.682
Section 19 : Régie des Bâtiments -- Sectie 19 : Regie der Gebouwen
19 55 2 2 41.40.02 479.020 479.020
Total - Totaal 479.020 479.020
Section 23 : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Sectie 23 : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
23 56 2 2 21.60.02 5.840 5.840
23 56 2 2 34.41.41 65.869 65.869
23 56 2 2 41.40.41 1.118 1.118
Total-Totaal 72.827 72.827
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT