Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme, de 7 avril 2017

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 2.703.774 euro en vereffeningskrediet van 5.625.155 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.04) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2017.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

Articles légaux -
Wettelijke artikels
Activités
-
Activiteiten
Allocations de base
-
Basisallocaties
Crédits d'engagement
(en euros)
-
Vastleggings-
kredieten
(in euro)
Crédits de liquidation
(en euros)
-
Vereffenings-
kredieten
(in euro)
Départements --
Departementen
Divisions --
Afdelingen
Programmes --
Programma's
Section 12 : SPF Justice - Sectie 12 : FOD Justitie
12 51 0 1 11.00.03 149.355 149.355
12 56 0 1 11.00.03 555.890 555.890
12 56 0 2 12.11.01 56.000 56.000
12 56 0 2 74.22.01 7.700 7.700
12 21 0 1 74.22.04 11.200 11.200
12 56 0 1 11.00.04 224.364 224.364
Total - Totaal 1.004.509 1.004.509
Section 13 : SPF Intérieur -- Sectie 13 : FOD Binnenlandse Zaken
13 21 0 1 12.11.04 245.081 245.081
Total - Totaal 245.081 245.081
Section 14 : SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement - Sectie 14 : FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
14 54 1 6 35.60.49 0 3.000.000
14 42 0 1 11.00.14 95.283 95.283
Total - Totaal 95.283 3.095.283
Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Sectie 25 : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
25 56 4 2 74.22.01 34.885 34.885
25 52 2 3 12.11.02 539.055 539.055
25 52 2 1 12.11.13 60.579 229.201
25 52 2 1 74.10.01 0 19.562
25 56 3 2 74.22.01 0 230.723
25 56 4 2 12.11.01 0 189.812
25 52 2 1 12.11.12 0 37.044
Total - Totaal 634.519 1.280.282
Section 32 : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Sectie 32 : FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
32 43 0 2 12.11.01 724.382
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT