Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme, de 25 décembre 2016

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 44.100.341 euro en een vereffeningskrediet van 27.478.708 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.04) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2016.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 31-01-2017, p. 14981 )

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 31-01-2017, p. 14982 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 25 december 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,

S. WILMES

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

25 DECEMBER 2016. - Gelet op de wet van 12 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 december 2016;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 23 december 2016;

Overwegende dat op het programma 03-41-1, op de basisallocatie 41.10.01.00.04, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT