Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven, de 17 mars 2022

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 34.129.872 euro en een vereffeningskrediet van 34.094.133 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2022.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Staatssecretaris bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-05-2022, p. 43335 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 17 maart 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Staatssecretaris voor Begroting,

E. DE BLEEKER

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, artikel 2.06.2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2022;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 een provisioneel vastleggingskrediet van 662.880.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 660.682.000 euro zijn ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven;

Overwegende dat op de secties 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 16 - Ministerie van Landsverdediging; 17 - Federale Politie en Geïntegreerde Werking; 18 - FOD Financiën; 19 - Regie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT