Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven, van January 26, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Een vastleggingskrediet en een vereffeningskrediet van 3.270.800 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2021.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 16-02-2021, p. 15035 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 26 januari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Staatssecretaris voor Begroting,

E. DE BLEEKER

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, artikel 2.06.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 januari 2021;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 een provisioneel vastleggingskrediet van 437.340.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 380.362.000 euro is ingeschreven, onder meer...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT