Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer, de 2 octobre 2022

Afdeling 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012.

Afdeling 2. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 1 april 2007 houdende diverse uitvoeringsmaatregelen betreffende de detachering van werknemers in België

Art. 2. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 april 2007 houdende diverse uitvoeringsbepalingen betreffende de detachering van werknemers in België, vervangen bij koninklijk besluit van 5 december 2017, wordt vervangen als volgt:

"Art. 3. De ambtenaren bedoeld in artikel 15bis, § 2 en § 3, en artikel 15ter, § 3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, in artikel 6quinquies en 6sexies van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, en in de artikelen 7/1, 7/1/1, 7/1/2, 7/2, § 2, van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, zijn de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

Art. 3. In artikel 4bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij hetkoninklijk besluit van 5 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de woorden "bedoeld in artikel 7/2" worden elke keer vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 7/2, § 1, eerste lid,";

  2. in het tweede lid worden de bepalingen onder 1° en 2° opgeheven.

    Afdeling 3. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht

    Art. 4. In het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, laatst gewijzigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT