Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven, de 9 mai 2021

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 20.180.308 euro en een vereffeningskrediet van 20.311.103 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2021.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Staatssecretaris bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 19-05-2021, p. 48811 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 9 mei 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Staatssecretaris voor Begroting,

E. DE BLEEKER

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, artikel 2.06.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 mei 2021;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 een provisioneel vastleggingskrediet van 437.340.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 380.362.000 euro is ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven;

Overwegende dat op de secties 13 - FOD Binnenlandse Zaken en 18 - FOD Financiën van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het tweede trimester 2021;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT