Koninklijk besluit houdende delegatie van de bevoegdheden van de Koning inzake het toekennen van de steun voor de post-uitrusting van wagons om geluidsoverlast van goederenverkeer per spoor te verminderen, de 17 juin 2022

Artikel 1. De FOD Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van de wet van 20 mei 2022 houdende de steun voor de post-uitrusting van wagons om geluidsoverlast van goederenverkeer per spoor te verminderen.

Overeenkomstig artikel 8, tweede lid, van de wet van 20 mei 2022 houdende de steun voor de post-uitrusting van wagons om geluidsoverlast van goederenverkeer per spoor te verminderen, zullen voor het eerste jaar van uitvoering van de steunregeling enkel de wagons die op 16 augustus 2022 ingeschreven zijn in het register van het bestuur in aanmerking genomen voor de afrekening en de storting van de steun.

Art. 2. De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 17 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT