Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor bedrijven waar schapen, geiten en hertachtigen gehouden worden, de 14 mars 2023

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. "schapen en geiten": de dieren van de diersoorten schapen en geiten;

 2. "hertachtigen": de dieren van de familie hertachtigen voor zover ze gefokt zijn in een beslag;

 3. "de verantwoordelijke": de eigenaar of de houder, die gewoonlijk over de schapen, de geiten en de hertachtigen een onmiddellijk beheer en toezicht uitoefent;

 4. "beslag": het geheel van schapen, geiten en hertachtigen dat gehouden wordt in een geografische entiteit;

 5. "geografische entiteit": elk gebouw of complex van gebouwen, met inbegrip van de erbij horende terreinen, die op epidemiologisch gebied een geheel vormen met dezelfde gezondheidsstatus, waar schapen, geiten en hertachtigen worden gehouden of die daartoe bestemd zijn;

 6. "telling": telling bedoeld in artikel 101 van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels;

 7. "Sanitair Fonds": het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

 8. "FAVV": het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

 9. "Sanitel": geautomatiseerd systeem van het FAVV voor gegevensverwerking in verband met de identificatie en registratie van dieren;

 10. "aanslagbiljet": het document waarmee de bijdrageplichtige in kennis gesteld wordt van het door hem te betalen bedrag, vastgesteld in het kader van dit besluit.

  Art. 2. § 1. De verantwoordelijke van een beslag schapen, geiten en hertachtigen met meer dan vijf vrouwelijke dieren ouder dan zes maanden en sedert meer dan zes maanden aanwezig in het beslag als het ingevoerde dieren betreft, moet jaarlijks de volgende verplichte bijdragen aan het Sanitair Fonds betalen:

 11. 15 euro per beslag;

 12. 0,30 euro per vrouwelijk dier ouder dan zes maanden aanwezig in het beslag en sedert meer dan zes maanden aanwezig in het beslag als het ingevoerde dieren betreft, zoals geregistreerd in Sanitel op basis van de telling van 15 december van het vorige jaar.

  § 2. De bijdrageplichtige wordt vrijgesteld van betaling van de verplichte bijdragen indien hij vóór de datum van het aanslagbiljet een schriftelijke verklaring van definitieve stopzetting indient of indien hij, desgevallend, kan aantonen dat de vergunning werd ingeleverd vóór de datum van het aanslagbiljet bij de instantie die deze vergunning afleverde.

  § 3. De bijdrageplichtige wordt voor het betreffende jaar vrijgesteld van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT