Koninklijk besluit betreffende de uitvoer van cosmetica en gebruiksartikelen, de 22 décembre 2022

HOOFDSTUK 1. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1. Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt verstaan onder:

 1. cosmetica: stoffen of mengsels als gedefinieerd in artikel 2, 1., a), van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten;

 2. gebruiksartikelen: stoffen of mengsels zoals gedefinieerd in artikel 1, 2°, f) van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, uitsluitend voor zover ze op de huid aangebracht worden;

 3. certificaat ter vrije verkoop: exportcertificaat dat aangeeft dat een product ofwel in België vrij in de handel mag worden gebracht ofwel mag worden uitgevoerd voor zover het land van bestemming de invoer toelaat;

 4. aanvrager: de fabrikant, uitvoerder of enige andere verantwoordelijke binnen de onderneming voor de uitvoer van de cosmetica en gebruiksartikelen;

 5. bevoegde instantie: de dienst inspectie consumptieproducten van het Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

 6. inspecteur: een contractueel of statutair personeelslid van de dienst inspectie consumptieproducten van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

 7. koninklijk besluit van 13 november 2011: het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten;

 8. wet van 24 januari 1977: de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.

  Art. 2. § 1. Dit besluit regelt de voorwaarden voor de uitvoer en de aflevering van exportcertificaten voor cosmetica en gebruiksartikelen.

  Deze producten mogen slechts worden uitgevoerd indien zij voldoen aan de voorschriften uit wetten en Europese verordeningen uitgevaardigd ter bescherming van de gezondheid of besluiten genomen ter uitvoering van dezen.

  Indien in het land van bestemming de voorschriften uit het tweede lid niet zouden gelden, dan mogen de producten slechts worden uitgevoerd wanneer de bepalingen in het land van bestemming worden gerespecteerd.

  § 2. In zoverre de autoriteiten van het land van bestemming dit verlangen, kan een certificaat zoals bedoeld in artikel 1, 3° worden afgeleverd voor de uitvoer van deze producten.

  Het exportcertificaat vermeldt of de producten voldoen aan de voorschriften uit wetten en Europese verordeningen uitgevaardigd ter bescherming van de gezondheid of besluiten genomen ter uitvoering van deze en in België vrij in de handel mogen worden gebracht.

  § 3. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op exportcertificaten die worden afgeleverd met toepassing van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

  HOOFDSTUK 2. - Procedure van afleverinvgoor de certificaten voor uitvoer

  Art. 3. § 1. Een certificaat dient te worden aangevraagd bij de bevoegde dienst.

  § 2. De aanvraag bevat:

 9. een door de aanvrager vooraf opgesteld document in het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT