Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2021 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de oprichting van de economische (douane) unie België -Luxemburg en de 500ste verjaardag van de uitgifte van de muntstukken tweede ordonnantie emissieperiode door Keizer Karel V, van January 24, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de oprichting van de economische (douane)unie België -Luxemburg en de 500ste verjaardag van de uitgifte van de muntstukken tweede ordonnantie emissieperiode door Keizer Karel V worden twee herdenkingsstukken van 2 euro uitgegeven.

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde stukken hebben dezelfde technische specificaties als de stukken van 2 euro die worden aangemunt in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de uitgifte van de eerste serie euromuntstukken.

In afwijking van het eerste lid, beeldt de nationale zijde van de eerste herdenkingsmunt de beeldenaar van Koning Filip uit samen de beeldenaar van Groothertog Henri van Luxemburg.

Rechts staan de contouren van de landen België en Luxemburg met daarbij de tekst "Economic Union" en de afkorting van beide landen "BE" en "LUX".

Het jaartal van de oprichting 1921 en jaar van uitgifte 2021 staan onder de portretten samen met het muntmeesterteken en het muntteken van Utrecht, de Mercuriusstaf, plaats waar de munten worden geslagen.

In afwijking van het eerste lid, beeldt de nationale zijde van de tweede herdenkingsmunt de beeldenaar van Keizer Karel V uit.

Aan de linkerzijde staat een weergave van de voorzijde van het 500 jaar oude gouden carolusgulden samen met het jaartal 2021 en de landsaanduiding "BE". Onderaan wordt de naam Carolus V weergegeven samen met het muntmeesterteken en het muntteken van Utrecht, de Mercuriusstaf, plaats waar de munten worden geslagen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 24 januari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-eersteminister en Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT