Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne, de 29 novembre 2022

Artikel 1. Het onderhavige koninklijk besluit is van toepassing op de volgende opdrachten :

 1. de overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, met uitzondering van de overheidsopdrachten waarvoor artikel 12 van deze wet niet van toepassing is ;

 2. de opdrachten die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

  Art. 2. § 1. De aanbesteder kan, voor de opdrachten die in uitvoering zijn op de in artikel 6, eerste lid, bedoelde datum en zelfs zonder bepaling in die zin in de opdrachtdocumenten, een voorschot toekennen aan de opdrachtnemer van maximum twintig procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, inclusief belasting over de toegevoegde waarde. Hetzelfde geldt voor de overheidsopdrachten die voorafgaand aan de voormelde datum werden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, voorafgaand aan de voormelde datum werd uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte.

  Wanneer de looptijd van de opdracht meer dan twaalf maanden bedraagt wordt, in afwijking van het eerste lid, voor de berekening van het in het eerste lid bedoelde maximumbedrag van twintig procent, als referentie een bedrag genomen dat gelijk is aan twaalf keer het oorspronkelijke opdrachtbedrag, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, gedeeld door de in maanden uitgedrukte looptijd van de opdracht. In het geval van een opdracht van onbepaalde duur, wordt voor de berekening van het voormelde maximumbedrag, als referentie het oorspronkelijke maandelijkse opdrachtbedrag, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, vermenigvuldigd met twaalf genomen, tenzij wanneer de opdracht gesloten wordt tegen globale prijs, in welk geval het eerste lid wordt toegepast.

  Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de uitvoeringstermijn van de overheidsopdracht korter is dan twee maanden. Het eerste lid is evenmin van toepassing op de raamovereenkomsten, maar wel op de opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst.

  De terugbetaling van het in het eerste lid bedoelde voorschot wordt verrekend met de bedragen die verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer, volgens het ritme en de modaliteiten als voorzien in de opdrachtdocumenten. In afwezigheid van bepaling in de opdrachtdocumenten in die zin, wordt de terugbetaling van de eerste helft van het voorschot verrekend met de aan de opdrachtnemer verschuldigde sommen, wanneer de waarde van de uitgevoerde prestaties dertig procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag bereikt en wordt de terugbetaling van de tweede helft van het voorschot verrekend met de aan de opdrachtnemer verschuldigde sommen wanneer de waarde van de uitgevoerde prestaties zestig procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag bereikt. Alle voormelde bedragen worden begrepen als bedragen inclusief belasting over de toegevoegde waarde.

  § 2. De betaling van het in dit artikel bedoelde voorschot is onderworpen aan het indienen door de opdrachtnemer van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met dit oogmerk. Deze aanvraag bevat alle elementen die nodig zijn om de betaling te kunnen verrichten, behalve indien de aanbesteder hierover reeds beschikt.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien de aanbesteder reeds in de opdrachtdocumenten heeft aangegeven dat een voorschot zal toegekend worden en indien alle elementen die nodig zijn om de betaling te kunnen verrichten, reeds bij de offerte worden gevoegd.

  Art. 3. § 1. De aanbesteder kan, voor de opdrachten die vanaf de in artikel 6, eerste lid, bedoelde datum worden bekendgemaakt en voor zover hij dit voorziet in de opdrachtdocumenten, een voorschot toekennen aan de opdrachtnemer van maximum twintig procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, inclusief belasting over de toegevoegde waarde. Hetzelfde geldt voor de overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf de voormelde datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte.

  Wanneer de looptijd van de opdracht meer dan twaalf maanden bedraagt wordt, in afwijking van het eerste lid, voor de berekening van het in het eerste lid bedoelde maximumbedrag van twintig procent, als referentie een bedrag genomen dat gelijk is aan twaalf keer het oorspronkelijke opdrachtbedrag, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, gedeeld door de in maanden uitgedrukte looptijd van de opdracht. In het geval van een opdracht van onbepaalde duur, wordt voor de berekening van het voormelde maximumbedrag als referentie het oorspronkelijke maandelijkse opdrachtbedrag, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, vermenigvuldigd met twaalf genomen, tenzij wanneer de opdracht gesloten wordt tegen globale prijs, in welk geval het eerste lid wordt toegepast.

  Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de uitvoeringstermijn van de overheidsopdracht korter is dan twee maanden. Het eerste lid is evenmin van toepassing op de raamovereenkomsten, maar wel op de opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst.

  Indien de aanbesteder gebruik maakt van de in het eerste lid bedoelde mogelijkheid, voegt de opdrachtnemer alle elementen die nodig zijn om de betaling van het voorschot te kunnen verrichten, reeds bij de offerte toe.

  De terugbetaling van het in het eerste lid bedoelde voorschot wordt verrekend met de bedragen die verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer, volgens het ritme en de modaliteiten als voorzien in de opdrachtdocumenten.

  § 2. De aanbesteder geeft in de opdrachtdocumenten aan of hij al dan niet van de in de eerste paragraaf, eerste lid, bedoelde mogelijkheid gebruik maakt. Indien de opdrachtdocumenten, in weerwil van de voormelde verplichting, hieromtrent geen uitsluitsel verschaffen, wordt geen voorschot toegekend in uitvoering van het onderhavige koninklijk besluit.

  Indien de aanbesteder in de opdrachtdocumenten aangeeft dat hij van de in de eerste paragraaf, eerste lid, bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, is hij ertoe gehouden het voorschot, waarvan hij de hoogte bepaalt maar waarbij het in de eerste paragraaf bedoelde maximum niet overschreden wordt, toe te kennen.

  Art. 4. De betaling van het voorschot in uitvoering van de artikelen 2 en 3 kan worden geschorst indien vastgesteld wordt dat de opdrachtnemer zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of de bepalingen van artikel 7 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten of artikel 41 van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, al naargelang, overtreedt.

  Art. 5. Indien een voorschot wordt toegekend ter uitvoering van het onderhavige koninklijk besluit, dan vindt de betaling hiervan plaats binnen een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de beslissing tot toekenning van het voorschot, dan wel, indien reeds in de opdrachtdocumenten werd aangegeven dat de aanbesteder een voorschot toekent, vanaf de sluiting van de opdracht, in beide gevallen voor zover de aanbesteder over alle elementen beschikt om tot uitbetaling te kunnen overgaan en voor zover de betaling van het voorschot niet geschorst werd in uitvoering van artikel 4.

  Wanneer de in het eerste lid bedoelde betalingstermijn wordt overschreden, is de in artikel 69 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten bedoelde intrest voor laattijdige betaling en de in het voormelde artikel bedoelde forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege verschuldigd. Naast dit forfaitaire bedrag kan de opdrachtnemer voor dezelfde opdracht aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die ontstaan zijn door de laattijdige betaling.

  De schorsing van de betaling van het voorschot, in uitvoering van artikel 4, zorgt ervoor dat de in het tweede lid bedoelde intresten voor laattijdige betaling die desgevallend verschuldigd zijn, gedurende de periode van schorsing, niet verder toenemen.

  Voor de berekening van de in het eerste lid bedoelde termijn is artikel 167 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten van toepassing.

  Art. 6. Het onderhavige besluit treedt in werking op de tiende dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Het onderhavig besluit houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2023, voor de overheidsopdrachten die op deze datum nog niet werden bekendgemaakt en, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, voor de overheidsopdrachten waarbij op deze datum nog niet werd uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte.

  Art. 7. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 29 november 2022.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Eerste Minister,

  1. DE CROO

   Aanhef

   FILIP, Koning der Belgen,

   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

   Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 12, tweede lid;

   Gelet op de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, artikel 8, tweede lid;

   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd als volgt :

   Gelet op de recente oorlog in Oekraïne, de diverse sancties die genomen werden tegen Rusland en de prijsschommelingen en vooral prijsstijgingen waaraan de markt momenteel onderhevig is, met name wat de aankoop van energie en brandstoffen betreft, is het dringend noodzakelijk dat de betaling van een beperkt voorschot tijdelijk mogelijk gemaakt wordt voor de nog te lanceren opdrachten, voor de reeds gelanceerde opdrachten die nog niet in uitvoering zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT