Koninklijk besluit betreffende de toekenning aan Vias institute van een subsidie ten laste van de begroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de 14 août 2021

Artikel 1. Er wordt aan de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming Vias institute een subsidie van 5 850 000 EUR toegekend om de kosten te dekken die voortvloeien uit zijn missie als openbare dienst, ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Het bankrekeningnummer is BE02 3630 4373 7340. Het ondernemingsnummer is 0432 570 411.

Art. 2. De opdrachten die uit dit koninklijk besluit voortvloeien voor Vias institute, alsook de modaliteiten van financiering en betalingen en de sancties in geval van non-conformiteit, maken het voorwerp uit van een structurele subsidieovereenkomst tussen de Belgische Staat en Vias institute.

Art. 3. De betaling van de in artikel 1 vermelde subsidie wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarde:

- Vias Institute dient een begroting en een werkplan in voor de activiteiten en structurele opdrachten vermeld in artikel 2 en opgenomen in de overeenkomst. Na goedkeuring door het opvolgingscomité vermeld in artikel 3.1 van de overeenkomst, kan de FOD Mobiliteit en Vervoer, binnen de maand die volgt op de ondertekening van deze overeenkomst, een maximum van 75% van de financiering overmaken op het bankrekeningnummer vermeld in artikel 1, op basis van een ingediende schuldvordering.

- Het resterende saldo zal gestort worden na goedkeuring van het opvolgingscomité, van de aangifte van schuldvordering, van een beknopt financieel verslag en een inhoudelijk verslag zoals bepaald in Bijlage A van de overeenkomst waaruit blijkt dat de indicatoren/resultaten bereikt werden. De som mag slechts betaald worden indien Vias Institute een verslag opmaakt op basis van de evolutie van de indicatoren zoals opgenomen in de overeenkomst. Ten minste 80% van elke indicator moet bereikt worden opdat VIAS Institute de voornoemde som zal ontvangen. Zo niet zal de subsidie verminderd worden met 0,5% per niet-ingevulde indicator met een maximale vermindering van 5%.

Art. 4. Deze subsidie wordt geboekt op basisallocatie 33 56 71 330001 " Subsidie aan Vias institute " van de wet voor het begrotingsjaar 2021.

Art. 5. Overeenkomstig artikel 3, 3° van de " wet gender mainstreaming " van 12 januari 2007, dient artikel 3.3. van de subsidieovereenkomst tussen de Belgische staat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT