Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst, de 30 septembre 2020

Artikel 1. Er wordt een toelage voor de kennis van de Engelse taal toegekend aan de militairen in werkelijke dienst die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. als officier, blijk hebben gegeven van de kennis van de Engelse taal overeenkomstig het niveau 3333 van de eisen inzake de taalcompetenties bedoeld in de "standardization agreement (STANAG) 6001" van de NAVO;

 2. als onderofficier, blijk hebben gegeven van de kennis van de Engelse taal overeenkomstig het niveau 3232 van de eisen inzake de taalcompetenties bedoeld in de "standardization agreement (STANAG) 6001" van de NAVO;

 3. als vrijwilliger, blijk hebben gegeven van de kennis van de Engelse taal overeenkomstig het niveau 2222 van de eisen inzake de taalcompetenties bedoeld in de "standardization agreement (STANAG) 6001" van de NAVO.

  Art. 2. Het maandbedrag van de toelage voor de kennis van de Engelse taal wordt vastgesteld op:

 4. 75 euro voor het niveau 3333;

 5. 55 euro voor het niveau 3232;

 6. 50 euro voor het niveau 2222.

  De vrijwilliger of de onderofficier die voldoet aan de eisen van een hoger niveau van de kennis van de Engelse taal, zoals bedoeld in artikel 1, kan evenwel aanspraak maken op de overeenkomstige toelage.

  Art. 3. De toelage voor de kennis van de Engelse taal wordt toegekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop het personeelslid aan de bij artikel 1 bepaalde voorwaarden voldoet. Wanneer er aan de voorwaarden is voldaan vanaf de eerste dag van een maand, is de toelage evenwel onmiddellijk verschuldigd.

  De toelage voor de kennis van de Engelse taal wordt samen met de wedde betaald.

  Art. 4. De bedragen van de toelage voor de kennis van de Engelse taal worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 en aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de wedden van het personeel der ministeries.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 6. De Minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT