Koninklijk besluit betreffende de rusttijd van de zeevissers tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zeevisserij ressorteren (PC 143), de 24 juin 2022

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zeevisserij ressorteren.

Art. 2. In afwijking van artikel 27/3 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisserij, mag de rusttijd van de zeevisser in meer dan twee perioden worden opgedeeld in omstandigheden waarin een vaartuig op economisch rendabele visgronden stuit die onmiddellijk moeten kunnen worden bevist, mits op die werkdag door de bemanningsleden wier rusttijd in meer dan twee perioden wordt opgedeeld, niet meer dan 12 uur wordt gewerkt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 24 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT