Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven, de 16 janvier 2022

HOOFDSTUK I. - DEFINITIES, ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder:

 1. "apotheek": apotheek zoals bedoeld in artikel 9 van de wet;

 2. "afstand over de weg": de kortste afstand gemeten over het midden van de openbare weg tussen twee voor het publiek geopende apotheken, zijnde de afstand tussen de snijpunten van de kortste loodlijn van de geografisch coördinaten van de apotheek op het midden van de openbare weg aan dewelke het administratief adres aanligt. Bij de bepaling wordt geen rekening gehouden met het autoverkeer;

 3. "Agentschap": het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zoals ingesteld bij de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

 4. "coördinator van het kadaster": de coördinator of de adjunct-coördinator bedoeld in artikel 2, § 2;

 5. "demografische invloedssfeer": het aantal inwoners binnen de geografische invloedssfeer van een voor het publiek geopende apotheek;

 6. "geografische invloedssfeer": het geheel van straten en delen van straten die vallen binnen het gebied rond een voor het publiek geopende apotheek dat is afgebakend door de halve afstanden over de weg tot de vestigingsplaatsen van de andere apotheken;

 7. "kadaster": het door het Agentschap gehouden openbaar register van apotheken;

 8. "landmeter": een landmeter-expert beëdigd en erkend door de Federale Raad van landmeters-experten;

 9. "Minister": De minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort;

 10. "de onmiddellijke nabijheid": alle geografische punten die vallen binnen de zone afgebakend door een cirkel met een straal van honderd meter rond de vestigingsplaats van de betrokken apotheek of binnen de zone afgebakend door de rondom liggende apotheken op basis van de methode, genaamd de vijfentwintig procent-regel, die is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit;

 11. "secretariaat": het secretariaat zoals bedoeld in artikel 3;

 12. "sluitingsvergunning": de vergunning bedoeld in artikel 9, § 4, van de wet;

 13. "straal": afstand in vogelvlucht vanaf een vestigingsplaats van een apotheek;

 14. "uitbatingsvergunning": de vergunning bedoeld in artikel 18, § 1, van de wet, zijnde de toelating om een apotheek uit te baten;

 15. "verantwoordelijke voor de registratie": de apotheker-titularis of, indien er meerdere zijn, de apotheker-titularis die werd aangeduid als verantwoordelijke voor het vervullen van de administratieve formaliteiten vereist in het kader van de registratieprocedure overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, eerste lid van de wet;

 16. "vestigingsplaats": het kadastraal perceel waarvoor een apotheek vergund is om open te zijn voor het publiek en die wordt geïdentificeerd door de geografische coördinaten die liggen of worden geacht te liggen in de voor het publiek opengestelde ruimte van de vergunde of geplande apotheek en die vastgelegd worden overeenkomstig artikel 50 van dit besluit;

 17. "vestigingsambtenaar": de ambtenaar bedoeld in artikel 2, § 3;

 18. "vestigingsvergunning": de vergunning bedoeld in de artikelen 9 en 17, van de wet, zijnde de toelating om een apotheek te openen, over te brengen of te fuseren;

 19. "werkdagen" : de kalenderdagen met uitzondering van de wettelijke feestdagen, zaterdagen, zondagen, de brugdagen vastgelegd door de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, 2 en 15 november en de dagen vanaf 26 december tot en met 31 december;

 20. "Wet": de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015.

  Art. 2. § 1. De administrateur-generaal van het Agentschap wordt voor de toepassing van dit besluit aangeduid als afgevaardigde van de minister. De minister kan tevens andere personeelsleden van het Agentschap aanduiden als afgevaardigde, met vermelding van de grens van de hen gedelegeerde bevoegdheden.

  § 2. De minister of zijn afgevaardigde wijst, onder de personeelsleden van het Agentschap, de coördinator van het kadaster aan. Hij wijst tevens een adjunct-coördinator aan van de andere taalrol.

  § 3. De minister benoemt onder de personeelsleden van het Agentschap een Nederlandstalige en een Franstalige vestigingsambtenaar belast met het onderzoek van de aanvragen tot vestigingsvergunning.

  § 4. De bevoegdheidsdelegaties verleend op grond van dit besluit worden bij uittreksel bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. § 1. Het Agentschap verzekert het secretariaat van de coördinator van het kadaster en de vestigingsambtenaar. Het verzekert de verschillende administratieve taken, het bewaren van de dossiers en de vertalingen conform de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

  § 2. Het Agentschap stelt het model van het formulier voor de aanvraag van een vestigingsvergunning vast en maakt dit bekend op zijn website.

  Art. 4. Dit besluit is van toepassing op de voor het publiek opengestelde apotheken.

  HOOFDSTUK II. - OPENING, OVERBRENGING EN FUSIE VAN APOTHEKEN

  Afdeling 1. - Algemene bepalingen voor de bepaling van de spreidingscriteria

  Art. 5. § 1. De in dit hoofdstuk bedoelde afstanden en de geografische invloedssfeer worden, op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag tot vestigingsvergunning, vastgesteld door een landmeter.

  De demografische invloedssfeer van een apotheek wordt op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag vastgesteld door een landmeter op basis van de door hem vastgestelde geografische invloedssfeer en de overeenkomstig artikel 6 verstrekte cijfers. Op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag mag de verstrekking van de cijfers, zoals bedoeld in artikel 6, op het moment van de aanvraag niet langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden.

  § 2. De bevolkingscijfers van de gemeenten blijken uit de meest recente beschikbare bevolkingscijfers, zoals gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Instellingen en Bevolking. Het Agentschap vraagt de cijfers op bij de behandeling van het dossier en vermeldt deze in de beslissing.

  Art. 6. In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, verstrekken gemeenten op schriftelijk verzoek van een landmeter met opgave van dit besluit en de door hem vastgestelde geografische invloedssfeer, de cijfers van het aantal inwoners die vallen binnen deze invloedssfeer. De door de gemeente afgeleverde gegevens maken de identificatie van de in deze registers ingeschreven personen niet mogelijk.

  Art. 7. Voor de toepassing van de spreidingscriteria in dit hoofdstuk wordt geen rekening gehouden met de tijdelijke vestigingsplaatsen, noch met de vestigingsvergunningen houdende tijdelijke overbrenging, zoals bedoeld in artikel 11.

  Afdeling 2. - Voorwaarden voor de verlening van een vestigingsvergunning

  Art. 8. § 1. De Minister of zijn afgevaardigde kan een vestigingsvergunning verlenen voor de opening van een apotheek, op voorwaarde dat cumulatief aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 21. door de opening ligt het aantal apotheken in de betrokken gemeente niet hoger dan het quotiënt van de deling van het bevolkingscijfer door 5000;

 22. naar gelang het geval:

  1. indien de dichtstbijgelegen apotheek zich op minstens 1000 meter bevindt: de geplande apotheek dekt op het moment van de aanvraag de behoeften van ten minste 2500 inwoners;

  2. indien de dichtstbijgelegen apotheek zich op minstens 3000 meter bevindt: de geplande apotheek dekt op het moment van de aanvraag de behoeften van ten minste 2000 inwoners;

  3. indien de dichtstbijgelegen apotheek zich op minstens 5000 meter bevindt: de geplande apotheek dekt op het moment van de aanvraag de behoeften van ten minste 1500 inwoners.

  Voor de bepalingen van dit artikel wordt voor het bepalen van de afstand de afstand over de weg begrepen.

  Bij de berekening bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt het quotiënt van de deling naar beneden afgerond.

  § 2. In afwijking van § 1 kan een vestigingsvergunning worden toegekend aan één apotheek, in een gemeente waar zich nog geen apotheek bevindt,.

  Art. 9. De Minister of zijn afgevaardigde kan een vergunning verlenen aan de houder(s) van de uitbatingsvergunning voor de fusie van twee of meer apotheken, op voorwaarde dat:

 23. zij in dezelfde gemeente of een aangrenzende gemeente gevestigd zijn; en

 24. na fusie, het aantal apotheken in elk van de betrokken gemeenten niet lager zal liggen dan het met toepassing van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° vastgestelde maximum; en

 25. de apotheek die na de betrokken fusie zou worden gesloten, zich niet bevindt op een afstand als bedoeld in artikel 8, § 1, eerste lid, 2°, van de dichtst bijgelegen apotheek, en de behoeften dekt van het met die afstand overeenstemmend minimum aantal inwoners.

  Art. 10. § 1. De Minister of zijn afgevaardigde kan een vergunning verlenen aan de houder van de uitbatingsvergunning voor de overbrenging van een apotheek, op voorwaarde dat:

 26. voldaan is aan de bepalingen van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° of § 2; of

 27. voldaan is aan de bepalingen van artikel 8, § 1, eerste lid, 2° ; of

 28. indien het gaat om een overbrenging naar een plaats in de onmiddellijke nabijheid van de over te brengen apotheek; of

 29. indien cumulatief:

  1. de aanvrager beschikt op het ogenblik van de aanvraag tot vestigingsvergunning over uitbatingsvergunningen voor twee apotheken, waarvan hij één wenst over te brengen en de andere te sluiten;

  2. de vergunde coördinaten van de apotheek op de geplande vestigingsplaats zich binnen een straal van 3000 meter bevinden ten opzichte van de vergunde coördinaten van één van de twee apotheken die onderdeel uitmaken van de aanvraag;

  3. de vergunde coördinaten van de apotheek van de geplande vestigingsplaats zich buiten een straal van 100, 500 of 1000 meter bevinden van de vergunde coördinaten van andere apotheken al naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente van de nieuwe vestigingsplaats respectievelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT