Koninklijk besluit betreffende de publicatie van normen evenals hun eventuele bekrachtiging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatie-programma's evenals de bekrachtiging of de registratie van normen, van February 15, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. het Bureau: het Bureau voor Normalisatie;

 2. amendement: elk normatief document waardoor een deel van de inhoud van een norm gewijzigd, toegevoegd of geschrapt wordt;

 3. geconsolideerde versie van een norm: nieuwe versie van een norm waarin de in opeenvolgende amendementen bepaalde wijzigingen, toevoegingen en schrappingen zijn toegepast;

 4. intrekking van een norm: verwijdering van een norm vanaf de intrekkingsdatum;

 5. annulatie van een norm: verwijdering van een norm met terugwerkende kracht zodat deze norm geacht wordt nooit te hebben bestaan.

  HOOFDSTUK 2. - Ontwikkeling en aanvaarding van specifiek Belgische normen

  Art. 2. Voor zover de normontwikkeling toegelaten is krachtens Europese of internationale verplichtingen, wordt ieder in het normalisatieprogramma vermeld onderwerp dat het voorwerp moet uitmaken van een door het Bureau ontwikkelde en aanvaarde norm, eerst door de bevoegde normalisatiecommissie als een voorontwerp van norm of van amendement in het Frans en in het Nederlands opgesteld.

  Wanneer het voorontwerp van norm bestemd is om een norm te vervangen, spreekt de bevoegde normalisatiecommissie zich uit over de noodzaak van een periode van co-existentie tussen de twee normen en over de duur ervan.

  Deze periode van co-existentie is niet langer dan:

 6. 36 maanden;

 7. de periode van co-existentie bepaald door een regelgevende tekst die naar de normen verwijst;

 8. de periode van co-existentie van de Europese normen die zij vervolledigen en die zelf het voorwerp van een vervanging zijn.

  Op voorstel van de normalisatiecommissie wordt deze tekst vervolgens aan het Bureau aangeboden, in de Franse en de Nederlandse taal, met een korte historiek en, in voorkomend geval, met de rechtvaardiging van een periode van co-existentie en de duur ervan.

  Art. 3. Het Bureau onderwerpt het ontwerp van norm of amendement aan een openbaar onderzoek onmiddellijk na ontvangst ervan. Dit onderzoek is bestemd om de conformiteit van de norm met het algemeen belang te controleren en om na te gaan of het ontwerp van norm of amendement, de periode van co-existentie en de duur van deze periode geen enkel bezwaar oproepen dat van die aard is de toepassing ervan te beletten.

  De aankondiging van het openbaar onderzoek en de modaliteiten ervan worden gepubliceerd op de website van het Bureau.

  De duur van het openbaar onderzoek bedraagt twee maanden vanaf de datum van publicatie van de aankondiging op de website van het Bureau.

  In geval van gemotiveerde noodzakelijkheid, kan de normalisatiecommissie een langere duur vastleggen die de drie jaar niet mag overtreffen. Deze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT