Koninklijk besluit betreffende de identificatie van de partijen bij en de elektronische ondertekening van de gedematerialiseerde authentieke volmachten en tot inwerkingtreding van artikel 12 van de wet van 22 november 2022 tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen, de 7 juin 2023

Artikel 1. Onverminderd de in artikel 18quinquies, § 2, 2°, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt vermelde elektronische identificatiemiddelen, kunnen de partijen zich ook identificeren bij het verlijden van een gedematerialiseerde authentieke volmacht aan de hand van elk ander elektronisch identificatiemiddel dat hetzij is uitgegeven op grond van een stelsel voor elektronische identificatie dat door België is goedgekeurd, hetzij is uitgegeven in een andere lidstaat en ten behoeve van de grensoverschrijdende authenticatie is erkend overeenkomstig artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, voor zover dit identificatiemiddel een gelijkwaardig niveau van identificatie en authenticatie mogelijk maakt als de identificatiemiddelen vermeld in het artikel 18quinquies, § 2, 2°.

In het in het eerste lid bedoelde geval is artikel 13, § 2, derde lid, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt van toepassing op de ondertekening van de gedematerialiseerde authentieke volmacht.

Art. 2. Artikel 12 van de wet van 22 november 2022 tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen treedt in werking op 20 juni 2023.

Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 7 juni 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, artikel 18quinquies, § 2, 2° ;

Gelet op de wet van 22 november 2022 tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen, artikel 124, derde en vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 maart 2023 ;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 april 2023 ;

Gelet op advies 73.451/2 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT