Koninklijk besluit betreffende het verlenen van erkenning aan de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden, de 28 juin 2023

Artikel 1. Overeenkomstig de bepalingen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 2013 inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden wordt met ingang van 23 mei 2023 een erkenning van 5 jaar verleend aan:

- de vereniging zonder winstoogmerk PAG-ASA, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Cellebroersstraat 16B;

- de vereniging zonder winstoogmerk Payoke, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leguit 4;

- de vereniging zonder winstoogmerk Sürya, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue Rouveroy 2,

Art. 2. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 28 juni 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. VERLINDEN

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

N. DE MOOR

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 61/2, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 2017;

Gelet op de wet van 13...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT