Koninklijk besluit betreffende het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde landdieren, de 20 mai 2022

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1. Dit besluit regelt de bijkomende voorwaarden, voorschriften en verplichtingen voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde landdieren, als aanvulling op de regels, vastgelegd in verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving"), in zijn gedelegeerde handelingen en zijn uitvoeringshandelingen.

Art. 2. § 1. De bepalingen die gelden voor de vervoerders waarop artikel 87 van de verordening (EU) 2016/429, zijn gedelegeerde verordeningen en zijn uitvoeringsverordeningen van toepassing zijn, zijn ook van toepassing op de vervoerders die diezelfde dieren verplaatsen tussen bedrijven op het Belgisch grondgebied, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

§ 2. De bepalingen die gelden voor de vervoermiddelen waarop de verordening (EU) 2016/429, zijn gedelegeerde verordeningen en zijn uitvoeringsverordeningen van toepassing zijn, zijn ook van toepassing op de vervoermiddelen voor de verplaatsingen van diezelfde dieren en van broedeieren op het Belgisch grondgebied overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

§ 3. De bepalingen die gelden voor de exploitanten van inrichtingen voor het verzamelen van gehouden hoefdieren en pluimvee waarop artikel 94 van de verordening (EU) 2016/429 en zijn uitvoeringsverordeningen van toepassing zijn, zijn ook van toepassing op de exploitanten van inrichtingen voor het verzamelen van diezelfde dieren die niet verplaatst worden naar andere lidstaten overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

§ 4. De bepalingen in dit besluit die verwijzen naar gereglementeerde dierenziekten hebben betrekking op dierenziekten door de Koning aangewezen in uitvoering van artikel 6 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

Art. 3. § 1. Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities in artikel 2 en in bijlage I van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels.

§ 2. In aanvulling op de definities in paragraaf 1, wordt verder verstaan onder:

 1. verhandelen: in eigen naam, in opdracht van of onder commissie, in de handel brengen, ten verkoop aanbieden, ten verkoop, tentoonstellen, verkopen, ruilen, leveren, onder kosteloze of bezwarende titel afstaan, invoeren, uitvoeren of doorvoeren;

 2. opdrachtgever: exploitant die aan een vervoerder een vervoer in opdracht heeft gegeven;

 3. verzamelplaats: inrichting voor het verzamelen van landdieren. Volgende categorieën worden onderscheiden:

  1. verzamelplaats - klasse 1: inrichting voor een verzameling van landdieren door andere exploitanten dan de exploitant van de inrichting zelf, met uitzondering van de verzamelingen opgesomd in bijlage I, en met als doel het verhandelen van de dieren;

  2. verzamelplaats - klasse 2: inrichting voor een verzameling van landdieren door enkel en alleen de exploitant van de inrichting en met uitzondering van de verzamelingen opgesomd in bijlage I, en met als doel het verhandelen van de dieren.

   Is ook een verzamelplaats - klasse 2: de inrichting voor een verzameling en het verhandelen van kalveren door een enkele exploitant en die van daaruit rechtstreeks afgevoerd worden naar een vleeskalverhouderij of afgevoerd worden naar het buitenland;

  3. verzamelplaats - klasse 3: inrichting voor een verzameling van landdieren zoals vermeld in bijlage I, A;

  4. verzamelplaats - klasse 4: inrichting voor een verzameling van landdieren zoals vermeld in bijlage I, B;

 4. erkende dierenarts: dierenarts die erkend is bij artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen;

 5. aangestelde dierenarts: erkende dierenarts die een overeenkomst heeft met een verzamelplaats om er de bij dit besluit vastgestelde opdrachten uit te voeren;

 6. koninklijk besluit van 20 mei 2022 : koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels.

  HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen voor vervoerders van gehouden hoefdieren, van pluimvee en van konijnen

  Afdeling 1. - Registratie van vervoerders en de toelating

  Art. 4. Alvorens de activiteit aan te vatten, dient elke in artikel 2, § 1, bedoelde vervoerder en de vervoerder van konijnen zich te laten registreren en te beschikken over een toelating bij het Agentschap overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.

  Art. 5. § 1. Elke in artikel 4 bedoelde vervoerder die zich laat registreren bij het Agentschap maakt daartoe aan het Agentschap de informatie over zoals vermeld in:

  1. artikel 87, lid 1, van verordening (EU) 2016/429;

  2. artikel 3, leden 1 en 3, van de gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035, voor pluimvee. Deze informatie wordt aangevuld met de categorieën pluimvee die zullen vervoerd worden;

   § 2. Elke in artikel 4 bedoelde vervoerder die zich laat registreren bij het Agentschap maakt tegelijkertijd een aanvraag tot toelating over aan het Agentschap zoals bedoeld in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 16 januari 2006.

   § 3. De procedure inzake de registratie en het bekomen van een toelating van vervoerders verloopt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 4 en 8 van het koninklijk besluit van 16 januari 2006.

   Art. 6. Elke geregistreerde vervoerder stelt het Agentschap in kennis van elke wijziging van de in artikel 5 bedoelde informatie of van de stopzetting van de vervoersactiviteit. Indien het om een wijziging van een activiteit gaat, doet hij dit alvorens die activiteit aan te vatten.

   Afdeling 2. - Vrijstelling van de registratie en de toelating als vervoerder

   Art. 7. § 1. Er is geen registratie en toelating als vervoerder vereist voor het vervoer en de verplaatsingen van paardachtigen op het Belgisch grondgebied indien het vervoer en de verplaatsingen geen betrekking hebben op een landbouwactiviteit of op een activiteit in de voedselketen.

   § 2. Er is geen registratie en toelating als vervoerder vereist voor het vervoer en de verplaatsingen op het Belgisch grondgebied van de eigen dieren van een exploitant en door hemzelf uitgevoerd voor zijn eigen rekening, tenzij voor het vervoer naar een verzamelplaats - klasse 1.

   De in lid 1 bedoelde vrijstelling geldt niet voor de handelaar en voor de dieren in zijn handelaarsstal.

   § 3. Er is geen toelating als vervoerder vereist voor de verplaatsingen van eigen dieren door een exploitant en door hemzelf uitgevoerd voor zijn eigen rekening in het grensgebied als bedoeld in artikel 139 van verordening (EU) 2016/429 overeenkomstig de akkoorden die België heeft ondertekend met zijn buurlanden.

   Art. 8. De exploitant die in toepassing van artikel 7 een vrijstelling van registratie en/of toelating heeft voor het vervoer en het verplaatsen van bepaalde dieren, is evenwel gehouden om toe te passen:

  3. de bepalingen van artikel 124 en 125, lid 1, van verordening (EU) 2016/429 bij gelijk welke verplaatsing van deze dieren;

  4. de bepalingen van de artikelen 126 en 128 van verordening (EU) 2016/429 bij de verplaatsingen van deze dieren over de landsgrenzen heen;

  5. artikel 16, § 6.

   Afdeling 3. - Voorwaarden voor vervoerders

   Art. 9. Elke geregistreerde vervoerder, is gehouden aan de voorwaarden, voorschriften en verplichtingen die opgelegd worden aan de vervoerders overeenkomstig verordening (EU) 2016/429, zijn gedelegeerde handelingen en zijn uitvoeringshandelingen.

   Art. 10. § 1. In toepassing van artikel 125, lid 1, a), van verordening (EU) 2016/429 en teneinde te garanderen dat de gezondheidsstatus van vervoerde dieren niet in het gedrang komt, mogen geen dieren uit verschillende inrichtingen op eenzelfde vervoermiddel vervoerd worden.

   § 2. In afwijking op paragraaf 1, en enkel voor de nationale verplaatsingen, mogen andere dieren dan varkens en pluimvee uit verschillende inrichtingen samen op eenzelfde vervoermiddel vervoerd worden:

  6. indien de bestemming een slachthuis is, zonder te passeren via een verzameling of handelaarsstal; of

  7. indien de opdrachtgever voor het vervoer garandeert aan de vervoerder dat de gezondheidsstatus van de dieren gelijk is ten aanzien van de gereglementeerde dierenziekten, zodat hun gezondheidsstatus tijdens het vervoer niet in het gedrang komt.

   Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op het vervoer van varkens en pluimvee. Voor varkens en voor pluimvee gelden respectievelijk artikelen 24 en 27.

   § 3. De bepalingen in paragrafen 1 en 2 gelden desgevallend ook per beslag indien op een inrichting eenzelfde diersoort in meerdere beslagen gehouden wordt.

   § 4. Indien op een vervoermiddel een dier of lot dieren aanwezig is samen met een dier of lot dieren met een lagere gezondheidsstatus ten aanzien van een gereglementeerde dierenziekte, ontvangen alle dieren deze lagere gezondheidsstatus.

   Art. 11. Het Agentschap kan de toelating van een geregistreerde vervoerder schorsen of intrekken of aan bijzondere beperkingen onderwerpen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 14, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 indien de vervoerder de voorwaarden, voorschriften en verplichtingen in de artikelen 9, 10, 12, § 1, 15, 16 en 19 tot en met 27, niet naleeft.

   Afdeling 4. - Vervoermiddelen en laadkisten

   Art. 12. § 1. Elke geregistreerde vervoerder gebruikt enkel vervoermiddelen en laadkisten die voldoen aan de voorschriften zoals voorzien in artikelen 4 en 5 van gedelegeerde verordening (EU) 2020/688.

   § 2. De voorschriften en uitzonderingen voor vervoermiddelen zoals voorzien in artikelen 4, 5 en 6 van gedelegeerde verordening (EU) 2020/688 met inbegrip van een adequate reiniging en ontsmetting, zijn ook van toepassing op de verplaatsingen als bedoeld in artikel 7.

   § 3. De voorschriften inzake reiniging en ontsmetting, bedoeld in artikel 19, § 1, punt 4 en in artikel 6, lid 3, a) van gedelegeerde verordening (EU)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT