Koninklijk besluit betreffende de controles op de regelgeving met betrekking tot de beveiliging in de deelsector spoorvervoer, de 12 janvier 2023

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. Voor dit besluit, wordt verstaan onder:

 1. "inspectiedienst": de Directie die bevoegd is voor het beleid inzake beveiliging van de spoorsector en de controle ervan binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

 2. "de wet kritieke infrastructuren": de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren;

 3. "de wet NIS": de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid;

 4. "RID": het Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, opgenomen als bijlage aan Aanhangsel C van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), gesloten te Vilnius op 3 juni 1999, zoals omgezet bij het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

 5. "B.P.E.": het beveiligingsplan van de spoorwegexploitant zoals bedoeld in artikel 13 van de wet kritieke infrastructuren;

 6. "spoorwegexploitant": de exploitant zoals gedefinieerd in artikel 3, 10°, van de wet kritieke infrastructuren, in de deelsector spoorvervoer;

 7. "spoorbeveiligingszone": elke zone van het spoorwegnet zoals bedoeld in punt 8° van dit artikel, dat essentieel is voor spoorbeveiliging en dat bepaald is door de spoorwegexploitant op basis van een specifieke beveiligingsbeoordeling;

 8. "spoorwegnet": het netwerk zoals gedefinieerd in artikel 3, 59°, a) van de Spoorcodex alsook de onbemande stopplaatsen;

 9. "aanbieder van essentiële diensten": de entiteit zoals gedefinieerd in artikel 6, 11°, van de wet NIS;

 10. "I.B.B.": het beveiligingsbeleid voor de netwerk- en informatiesystemen van de aanbieder van essentiële diensten zoals gedefinieerd in artikel 6, 18° van de wet NIS.

  HOOFDSTUK 2. - Inspectiedienst

  Art. 2. De inspectiedienst wordt belast met de controle op:

 11. de naleving van de bepalingen van de wet kritieke infrastructuren en haar uitvoeringsbesluiten voor de deelsector spoorvervoer, zoals bedoeld in artikel 4, § 2, tweede lid, 2°, van de wet kritieke infrastructuren;

 12. de naleving van de bepalingen van de wet NIS en haar uitvoeringsbesluiten voor de deelsector spoorvervoer, zoals bedoeld in bijlage 1 bij de wet NIS;

 13. de naleving van de bepalingen van hoofdstuk 1.10 van het RID, als opgenomen in bijlage 3 bij het voornoemde koninklijk besluit van 2 november 2017.

  Art. 3. De leden van de inspectiedienst beschikken over een legitimatiekaart waarvan het model wordt bepaald in de bijlage.

  Art. 4. § 1. De houder geeft de legitimatiekaart terug aan de inspectiedienst als:

 14. de kaart beschadigd is;

 15. één of meer gegevens op de kaart gewijzigd zijn;

 16. de houder geschorst is of tijdelijk de controlebevoegdheid niet meer uitoefent;

 17. de houder om gelijk welke reden zijn ambt definitief niet langer uitoefent.

  § 2. De houder van de legitimatiekaart meldt het verlies of de vernietiging van de legitimatiekaart onmiddellijk aan de inspectiedienst.

  Als de kaart wordt teruggevonden na de hernieuwing, wordt ze onmiddellijk aan de inspectiedienst bezorgd met het oog op de vernietiging ervan.

  § 3. De houder krijgt een nieuwe kaart in de gevallen vermeld in § 1, 1° en 2° en in het geval vermeld in § 2.

  In het geval vermeld in § 1, 3° wordt de kaart teruggegeven aan de houder zodra hij de controlebevoegdheid opnieuw uitoefent.

  HOOFDSTUK 3. - Bepalingen tot uitvoering van de wet kritieke infrastructuren

  Afdeling 1. - Beveiligingsmaatregelen die opgenomen zijn in het B.P.E.

  Art. 5. De spoorwegexploitant bepaalt de spoorbeveiligingszones in het spoorwegnet door een specifieke beveiligingsbeoordeling te maken. Deze zones kunnen een deel van het spoorwegnet omvatten dat groter is dan een infrastructuur die aangeduid is als kritiek en dit om rekening te houden met elementen van het spoorwegnet die een impact kunnen hebben op de bescherming van deze als kritiek aangeduide infrastructuren. De beveiligingsbeoordelingen die werden uitgevoerd om de beveiligingszones te bepalen, houden rekening met de bijzonderheden van de verschillende delen van het spoorwegnet en ook met de aangrenzende zones als deze laatste een invloed hebben op de beveiliging van het spoorwegnet.

  Het B.P.E. houdt rekening met de verschillende door de spoorwegexploitant geïdentificeerde spoorbeveiligingszones van de infrastructuur.

  De documenten van het B.P.E. worden gemerkt met de vermelding "beperkte verspreiding" zoals bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

  Afdeling 2. - Frequentie van de oefeningen en van de bijwerkingen van het B.P.E. en nadere regels van de deelneming van de politiediensten aan de oefeningen georganiseerd door de spoorwegexploitant

  Art. 6. § 1. De spoorwegexploitant voert minstens eenmaal per jaar een oefening uit op een deel van de kritieke infrastructuur, zodat het geheel van de samenstellende onderdelen van de kritieke infrastructuur ten minste eenmaal om de drie jaar wordt getest.

  Indien de uitvoering van een oefening de werking van het spoorwegnet, een deel ervan, of de diensten ondersteund door de kritieke infrastructuur verhindert, dan kan de spoorwegexploitant aan de sectorale overheid vragen de oefening te vervangen door een simulatie.

  De oefeningen worden gebaseerd op geloofwaardige scenario's en worden gradueel opgebouwd op basis van de resultaten die eruit voortvloeien.

  § 2. Wanneer meerdere infrastructuren van de spoorwegexploitant als kritiek werden aangeduid, die van hetzelfde type zijn en een identieke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT