Koninklijk besluit betreffende de beperking in het gebruik van netten in de Belgische maritieme zones, de 11 mars 2022

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

  1. kieuwnet: een enkelwandige staand visnet dat wordt uitgezet op de bodem en waarin vissen verstrikt geraken met hun kieuwen en/of lichaam;

  2. warrelnet: een dubbelwandig of driewandig staand visnet, of een visnet waarvan de boven- en onderpees verbonden zijn met touwtjes, zodat het netwerk zakken vormt, en waarin vissen en schaaldieren met hun kieuwen, vinnen of stekels verward raken; deze netten omvatten ook warnetten of schakelnetten;

  3. plat net: een rechthoekig, horizontaal geplaatst net waarvan drie pezen ingegraven worden en met vlotters aan de niet-ingegraven pees;

  4. kartenet: een net met een brede opening waarbij de bovenpees voorzien is van vlotters en dat uitloopt in een lange kuil die voorzien is van een keerkuil waardoor terugzwemmen van de gevangen dieren onmogelijk is;

  5. fuiknet: een trechtervormig net dat wordt opengehouden met ronde ringen die naar achteren toe steeds kleiner worden;

  6. voornet: een net met een maximale maaswijdte van 28 centimeter om de bijvangst van zeezoogdieren te vermijden;

  7. drijfnet: een drijvend net dat rechtop in het water hangt, met boeien aan de bovenkant en gewichten aan de onderkant;

  8. kordelen: horizontaal verankerde lijnen met haken en aas (beugvisserij).

Art. 2. Het is in de Belgische maritieme zones verboden om kieuwnetten, warrelnetten of drijfnetten aan boord van pleziervaartuigen te hebben.

Art. 3. Het uitzetten van alle netten en van kordelen vanaf pleziervaartuigen is verboden in de Belgische maritieme zones.

Art. 4. Het uitzetten van netten en kordelen in de Belgische maritieme zones vanaf het strand is verboden met uitzondering van platte netten, kartenetten en fuiknetten.

Fuiknetten en kartenetten moeten worden voorzien van een voornet.

Art. 5. Het uitzetten van platte netten, kartenetten of fuiknetten die geheel of gedeeltelijk vervaardigd zijn uit licht en soepel garen of uit monofilament twijn vanaf het strand in de Belgische maritieme zones is verboden.

Art. 6. Elk net dat gebruikt wordt in de Belgische maritieme zones moet op zodanige wijze worden gemarkeerd dat de eigenaar te achterhalen is.

Art. 7. Onverminderd strenger lokale regelgeving moet elk uitgezet net minstens om de 24 uren worden gecontroleerd op mogelijke bijvangsten en de staat waarin de netten zijn.

Art. 8. Artikel 40, § 2, van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT