Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1967 betreffende de rechten van de gewezen kolonisten binnen het raam van het stelsel voor rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen., de 18 juillet 1994

Artikel 1. Artikel 1, laatste lid van het koninklijk besluit van 29 december 1967 betreffende de rechten van de gewezen kolonisten binnen het raam van het stelsel voor rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 februari 1976, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Deze bijdrage wordt, voor de gehele periode vatbaar voor regularisatie, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller voor het jaar in de loop waarvan de regularisatieaanvraag werd ingediend die is van de breuk die weerhouden wordt met het oog op de toepassing van artikel 11, ß 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, en de noemer gelijk is aan 96,05. "

Art. 2. Artikel 2, ß 3, laatste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 februari 1976, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" De bijdrage van F 506 wordt, voor de periode vatbaar voor regularisatie die een aanvang neemt vanaf de aanvraag tot regularisatie, ieder jaar vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller voor het bedoelde jaar die is van de breuk die weerhouden wordt met het oog op de toepassing van artikel 11, ß 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, en de noemer gelijk is aan 96,05. "

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 1994.

Art. 4. Onze Minister van Pensioenen en Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Pensioenen,

F. WILLOCKX

De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

A. BOURGEOIS

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op de artikelen 11, ß 3, en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT