18 JANUARI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot klassering van de oude Jekerarm ter hoogte van de Blaarmolen in Tongeren tot onbevaarbare waterloop van eerste categorie

 
GRATIS UITTREKSEL

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, artikel 4;

Overwegende dat ter hoogte van de Blaarmolen in Tongeren de oude Jekerarm en enkele oude meanders van de Jeker opnieuw werden ingeschakeld vanuit waterhuishoudkundig, ecologisch en cultuurhistorisch oogpunt; dat door aanpassingen aan de huidige loop van de Jeker, onbevaarbare waterloop nr. 2 van eerste categorie, het basisdebiet volledig door de oude Jekerarm en de uitgegraven meanders zal stromen; dat aldus de hoofdstroom via de oude Jekerarm naar de Blaarmolen zal lopen; dat dit huidige niet-geklasseerde waterloopgedeelte moet beschouwd worden als ontspringend uit een eerste categorie; dat dit traject de facto dan ook tot de eerste categorie behoort;

Overwegende dat bovendien artikel 4.1 van de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen de mogelijkheid voorziet om elke kunstmatige waterweg alsmede waterlopen of delen van waterlopen waarvan het waterbekken geen 100 hectare bedraagt, bij de onbevaarbare waterlopen te rangschikken om redenen van algemeen nut; dat het uitgegraven deel van de oude Jekerarm en de uitgegraven meanders een herstel van een historische toestand betreft; dat deze delen van waterlopen momenteel als een kunstmatige waterweg kunnen aanzien worden die in de eerste categorie geklasseerd worden, aangezien ze ontspringen uit en uitmonden in een eerste categorie waterloop;

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT