15 APRIL 2002. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van besluit dat ik de eer heb voor ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, heeft tot doel de procedure te bepalen betreffende de erkenning als kinesitherapeut en betreffende de erkenning voor het voeren van een bijzondere beroepstitel of het zich beroepen op een bijzondere bekwaamheid.

De ontworpen regeling vindt zijn rechtsgrond in respectievelijk artikel 21bis, § 2 en artikel 35sexies van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Artikel 21bis, § 2, bepaalt dat de Koning voorwaarden en de regels kan bepalen voor het verkrijgen, het behouden en het intrekken van de erkenning voor het voeren van de titel van kinesitherapeut en voor het uitoefenen van de kinesitherapie.

Artikel 35sexies, bepaalt dat de erkenning voor het voeren van een bijzondere beroepstitel of het zich beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid, toegekend wordt overeenkomstig de door de Koning bepaalde procedure.

Artikel 47, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 78 voorziet dat de koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van artikel 21bis in Ministerraad overlegd worden. Ze worden genomen na raadpleging door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie en van de Koninklijke Academiën voor Geneeskunde.

Paragraaf 2 van hetzelfde artikel bepaalt : « Indien een in § 1, bedoeld koninklijk besluit afwijkt van het advies verstrekt door de Nationale Raad voor de Kinesitherapie, moet dit advies samen met het verslag aan de Koning dat de afwijking tussen het koninklijk besluit en het advies rechtvaardigt, en met de tekst ervan, worden bekendgemaakt. »

Het advies van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie voorziet in artikel 4, § 1, 3°, dat de kamers van de erkenningscommissie ermee belast zijn de Nationale Raad op diens verzoek een met redenen omkleed advies te verstrekken over de voorwaarden voor de erkenning van de kinesitherapeuten en over de voorwaarden tot erkenning waarbij de kinesitherapeuten ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen.

Deze bevoegdheid wordt in deze zin uitgebreid dat de kamers van de erkenningscommissie ook op eigen initiatief advies kunnen uitbrengen aan de Nationale Raad. Het is immers logisch dat de kamers van de erkenningscommissie, indien zij op grond van hun bevindingen het noodzakelijk vinden een met redenen omkleed advies te verstrekken aan de Nationale Raad, zonder hierom verzocht te zijn, in de mogelijkheid moeten zijn dit - op grond van dit besluit - op eigen initiatief te kunnen doen.

Met toepassing van respectievelijk artikel 27 en artikel 49 van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, wordt het opschrift van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies vervangen door « Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de gezondheidszorgberoepen » en worden in de Nederlandse tekst de woorden « beroepsbekwaming » en « bekwamingen » vervangen door de woorden « beroepsbekwaamheid » en « bekwaamheden ».

De Raad van State heeft zijn advies 31.852/1/V uitgebracht op 26 juli 2001. Waar de Raad van State tekstvoorstellen doet worden deze in het ontwerp overgenomen, waar de Raad van State geen tekstvoorstellen doet wordt het ontwerp met respect voor het advies van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie aan het advies van de Raad van State aangepast.

Tot slot wordt afgeweken van het advies van de Raad van State wat betreft het weglaten van het ontworpen artikel 23 dat bepaalt dat het besluit inwerking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. De Raad van State is van mening dat er geen bijzondere rede lijkt te zijn om af te wijken van de normale regeling inzake de inwerkingtreding van koninklijke besluiten en dat het ontworpen artikel 23 dan ook dient weggelaten.

Het behouden van het artikel enerzijds en het weglaten van het artikel anderzijds heeft tot gevolg dat het koninklijk besluit of wel bij publicatie of tien dagen na publicatie inwerking treedt.

Om twee redenen wordt het artikel in gewijzigde vorm toch weerhouden.

De overgangsperiode van één jaar voor het aanvragen van de erkenning, door de personen die op dit ogenblik reeds de kinesitherapie beoefenen, gaat immers in bij de inwerkingtreding van het besluit. Bij ongewijzigd behouden of weglaten van het artikel zouden deze aanvragen en het behandelen ervan grotendeels samenvallen met de aanvragen van de afgestudeerden van dit academiejaar.

Deze samenloop moet voorkomen worden aangezien deze laatste in voorkomend geval niet van de overgangsmaatregelen kunnen genieten en zonder erkenning door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort het beroep van kinesitherapeut niet kunnen uitoefenen en geen erkenning kunnen aanvragen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De inwerkingtreding na het lopende academiejaar waarborgt aan alle afgestudeerden in de kinesitherapie dezelfde rechten uit de overgangsmaatregelen.

Het is tevens wenselijk dat alle betrokken instanties tijdig op de hoogte gebracht worden van de bepalingen van dit besluit om alzo de nodige maatregelen te kunnen treffen voor de toepassing ervan.

Om die redenen voorziet het gewijzigde artikel 23 in de inwerkingtreding van het besluit op 1 oktober 2002.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

Van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

Advies 31.852/1/V

VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE

De Raad van State, afdeling wetgeving, eerste vakantiekamer, op 19 juni 2001 door de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu verzocht haar van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor het verkrijgen, het behouden en het intrekken van de erkenning voor de uitoefening van de kinesitherapie », heeft op 26 juli 2001 het volgende advies gegeven :

STREKKING VAN ONTWERP

Het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de nadere regels vast te stellen i.v.m. de procedure voor het verkrijgen, het behoud en de intrekking van de erkenning als kinesitherapeut (erkenning bedoeld in artikel 21bis, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies), en van de erkenning die vereist is om als kinesitherapeut een bijzondere beroepstitel te mogen dragen of om zich te mogen beroepen op een bijzondere beroepsbekwaming (erkenning bedoeld in artikel 35quater van het koninklijk besluit nr. 78).

Daartoe voorziet het ontwerp in de oprichting van twee organen : een erkenningscommissie van kinesitherapeuten en een commissie van beroep. Deze commissies zijn ermee belast, respectievelijk in eerste aanleg en in beroep, aan de minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort advies te geven over de aanvragen tot het verkrijgen van de hiervóór genoemde erkenningen en over de eventuele intrekking ervan.

Het ontwerp bevat bepalingen i.v.m. de organisatie, de samenstelling, de opdracht en de werking van de genoemde commissies, en regelt de procedure die door de aanvrager, de commissies en de minister moet worden gevolgd.

Het ontwerp blijkt in grote mate afgestemd op hetgeen, i.v.m. de erkenning van geneesheren-specialisten en huisartsen, is bepaald in het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesherenspecialisten en van huisartsen.

ONDERZOEK VAN DE TEKST

Opschrift

Het opschrift dekt niet de volledige inhoud van het ontwerp. Er wordt met name niet verwezen naar de erkenning die vereist is om een bijzondere beroepstitel te dragen of om zich op een bijzondere beroepsbekwaming te beroepen.

Aanhef

 1. In het eerste lid van de aanhef dient enkel te worden verwezen naar de bepalingen die de rechtsgrond vormen voor het ontworpen besluit, zijnde de artikelen 21bis, § 2, en 35sexies van het koninklijk besluit nr. 78. De verwijzingen naar de artikelen 21ter, § 2, en 35quater kunnen m.a.w. beter weggelaten worden.

 2. Ermee rekening houdend dat de voorliggende adviesaanvraag is ingediend met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, dient het zevende lid van de aanhef te worden vervangen door twee leden, luidend als volgt :

  Gelet op de beslissing van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

  Gelet op het advies 31.852/1/V van de Raad van State, gegeven op 26 juli 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

  .

  Artikel 1

  In de Nederlandse tekst van 3° kan de term « erkenningscommissie van kinesitherapeuten » misschien beter vervangen worden door « commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten » of « erkenningscommissie voor kinesitherapeuten ».

  Dezelfde opmerking geldt voor artikel 2, 1°.

  Artikel 3

 3. Gelet op de definitie van het begrip « erkenningscommissie » in artikel 1, 3°, dienen in artikel 3, § 1, de woorden « erkenningscommissie van kinesitherapeuten » te worden vervangen door « erkenningscommissie ».

 4. In de Franse tekst van paragraaf 5 vervange men de woorden « des commissions d'agrément » door « de la commission d'agrément ».

  Deze opmerking geldt eveneens voor de artikelen 3, § 6, en 4, § 1, inleidende zin.

 5. De Nederlandse en de Franse tekst van de laatste volzin van paragraaf 5 stemmen niet helemaal overeen (« volgens de in § 2 van dit artikel bepaalde procedure »/« selon la procédure déterminée dans le présent article »).

 6. De Nederlandse en de Franse tekst van het laatste zinsdeel van paragraaf 6 stemmen evenmin...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI